Přírodní památka Motyčanka

Přírodní památka Motyčanka (13. 7. 2014)

Přírodní památka Motyčanka (13. 7. 2014)

Základní údaje: Přírodní památka Motyčanka představuje podmáčenou louku, která je situována na mírně skloněných svazích v oblasti přechodu Moravskoslezských Beskyd do Jablunkovské brázdy. Nachází se v nadmořské výšce 579 - 583 m při cestě z Mostů u Jablunkova do osady Filůvka. Katastrální území Mosty u Jablunkova, okres Frýdek - Místek, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v roce 1990. Evidenční kód ÚSOP: 1347. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková rozloha 0,23 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Jednosečná louka s početnou populací prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Smyslem ochrany je zachování celého mokřadního ekosystému, který je životním prostředím řady vzácných, ohrožených, chráněných, ale i docela běžných druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží území tvoří podmenilitové souvrství godulského vývoje dílčí jednotky slezské vnější skupiny příkrovů flyšového pásma. Půdní pokryv je tvořen středně bohatými až bohatými hnědými lesními půdami.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)   Žebrovice různolistá (Blechnum spicant)

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

 

Žebrovice různolistá (Blechnum spicant)

Flóra a vegetace: Počet kvetoucích jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) v jednotlivých letech kolísá od několika desítek do několika set. Z typických druhů mokřadních společenstev Moravskoslezských Beskyd podsvazu Calthenion se zde vyskytují například ostřice prosová (Carex panicea), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice ježatá (Carex echinata), pcháč potoční (Cirsium rivulare), pcháč bahenní (Cirsium palustre), škarda bahenní (Crepis paludosa), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), štírovník bažinný (Lotus uliginosus) a řada dalších. V lesním lemu  spolu s brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus) roste i kapradina žebrovice různolistá (Blechnum spicant).

Fauna: Na lokalitě byly pozorovány především běžnější druhy obojživelníků a bezobratlých. Zoologické inventarizační průzkumy dosud nebyly provedeny.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí, větší část přírodní památky však obklopují kulturní smrkové porosty. 

Management, ohrožení: Podobná stanoviště bývala hojnou součástí beskydské přírody a krajiny, dnes se jedná o vzácné a ustupující krajinné prvky. Asi do roku 1990 byla louka pravidelně kosena na seno vlastníky přilehlé usedlosti. Následně zajišťuje údržbu lokality Správa CHKO Beskydy.

Natura 2000: Přírodní památka Motyčanka se nachází na území evropsky významné lokality Beskydy (kód CZ0724089) o celkové rozloze 120 386,5 ha, představující zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR.  

Hřeben Moravskoslezských Beskyd s PP Motyčanka, pohled od Mostů u Jablunkova (18. 7. 2006)

Hřeben Moravskoslezských Beskyd s PP Motyčanka, pohled od Mostů u Jablunkova (18. 7. 2006)


Literatura:

Jaroš, R. (2011): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Beskydy. Bakalářská práce, Mendelova univeruzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Ohryzková, L. & Popelářová, M. (2012): Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 s.

Skala, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Motyčanka. Ms., 4 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Weissmannová, H a kol. (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha,  s. 346. 


Aktualizováno 26. 9. 2018 CHKO Beskydy Úvodní stránka Nahoru Zpět