Národní přírodní památka Skalická Morávka

Národní přírodní památka Skalická Morávka u Vyšních Lhot (20. 6. 2005)

Národní přírodní památka Skalická Morávka u Vyšních Lhot (20. 6. 2005)

Základní údaje: Národní přírodní památka Skalická Morávka představuje přirozený, technicky málo upravený úsek toku řeky Morávky v říčním km 5,470 – 10,600 jako typické divočící a větvící se štěrkonosné řeky v oblasti západokarpatského flyše v Podbeskydské pahorkatině. Katastrální území: Skalice u Frýdku-Místku, Dobrá, Raškovice, Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, ochranné pásmo v k. ú. Raškovice. Zřízeno vyhláškou Ministerstva životního prostředí  č. 543/2006 ze dne 23. 11. 2006 s účinností od 1. ledna 2007. Evidenční kód ÚSOP: 3375. Kategorie IUCN: přírodní památka nebo prvek. Celková rozloha: 101,9806 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Geomorfologický typ větvení koryta do ramen v řečišti s častým převrstvováním štěrkových nánosů a překládáním ramen (poslední zbytky přirozeného divočícího toku ve štěrkových náplavech v České republice) a na něj vázané, tokem vytvářené doprovodné poříční ekosystémy s populacemi vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedna z posledních lokalit kriticky ohroženého druhu židoviníku německého (Myricaria germanica). Území zahrnuje rovněž drobné lesní, luční a keřové plochy a pozůstatky vegetací intenzivně zarůstajících drobných vápencových lomů.

Židoviník německý (Myricaria germanica)   Židoviník německý (Myricaria germanica)

Židoviník německý (Myricaria germanica)

 

Židoviník německý (Myricaria germanica)

Geologie, půdní poměry: Skalická Morávka geologicky spadá k vnějšímu flyšovému pásmu slezské a ždánicko-podslezské jednotky. Flyšový podklad je překryt kvartérními sedimenty s akumulačním reliéfem spojených náplavových kuželů Morávky a Ostravice. Řečiště a niva Morávky jsou vyplněny fluviálními sedimenty údolních niv a nižších údolních teras, povodňovými hlínami a štěrky. Na fluviální sedimenty říční nivy navazují východně od řečiště Morávky fluviální písčité štěrky vyšších údolních teras. V půdním pokryvu převažují fluvizemě, pseudogleje a illimerizované půdy, na flyšovém podkladu jsou vyvinuty hnědé půdy kyselé.

Kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa)

Kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa)

Flóra a vegetace: Území národní přírodní památky představuje přirozeně vzniklé a zachovalé biotopy s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin, nejvýznamnějšími typy jsou jasanovo-olšové luhy, západo-karpatské dubohabřiny a štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica). Plošně nejvíce zastoupeným biotopem jsou údolní jasanovo-olšové luhy, které jsou přítomny v mnoha podobách od vrbo-topolových olšin, téměř čistých olšin s olší šedou až po porosty s vysokým zastoupením jilmů a některých tvrdých dřevin. Na štěrkových náplavech se vyskytují dva kriticky ohrožené druhy květeny ČR – židoviník německý (Myricaria germanica) z čeledi tamaryškovitých a přeslička různobarvá (Equisetum variegatum). Židoviník německý se vyskytuje v České republice pouze na několika posledních lokalitách na severovýchodní Moravě a v jihovýchodní části Slezska, přeslička různobarvá je u nás známa pouze z několika recentních lokalit. Dále zde byly nalezeny silně ohrožené druhy přeslička zimní (Equisetum hyemale) a třtina pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites), z ohrožených druhů přeslička větevnatá (Equisetum ramosissimum), vrba šedá (Salix elaeagnos) a vrba lýkovcová (Salix daphnoides).

Židoviník německý (Myricaria germanica)   Záraza devětsilová (Orobanche flava)

Židoviník německý (Myricaria germanica)

 

Záraza devětsilová (Orobanche flava)

Fauna: Koryto Morávky, štěrkové náplavy a lužní lesní porosty jsou také významnými a unikátními biotopy řady druhů živočichů. Na území NPP byly provedeny podrobnější zoologické průzkumy obratlovců a některých skupin bezobratlých. Vyskytují se zde např. dva vzácné druhy rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) – marše pobřežní (Tetrix tuerki) a saranče tmavá (Chorthippus pullus). Marše pobřežní, která žije na štěrkových náplavech, se v celé ČR vyskytuje pouze na tomto místě. Z vzácných druhů vodních a semiakvatických brouků byli mimo jiné nalezeni potápník Oreodytes davisii a reliktní potápník Oreodytes septentrionalis, u kterého však došlo v posledních letech k výraznému úbytku populace.

Faunisticky významné je také zastoupení pavouků, především slíďáků a zápředníků, z nichž zde byli nalezeni např. slíďák Waglerův (Pardosa wagleri), slíďák břehový (Arctosa cinerea), slíďák skvrnitý (Arctosa maculata), slíďák potoční (Pardosa morosa), zápředník trávový (Clubiona pseudoneglecta) a zápředník štěrkový (Clubiona similis). Objeveny zde byly také dva nové druhy pro arachnofaunu České republiky – slíďák příbřežní (Pardosa agricola) a skákavka kovová (Heliophanus patagiatus). Z fauny měkkýšů je nejpozoruhodnější výskyt drobného vodního mlže hrachovky čárkované (Pisidium tenuilineatum). Tento kriticky ohrožený druh je citlivý na chemické znečištění vodního prostředí, v České republice byl dosud nalezen pouze na třech lokalitách.

Několika druhy jsou zastoupeni také obojživelníci a plazi, z nichž zde žije např. kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), užovka obojková (Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca) a ještěrka obecná (Lacerta agilis). V řečišti Morávky se vyskytují kriticky ohrožené druhy mihule potoční (Lampetra planeri) a rak říční (Astacus fluviatilis), ohrožené druhy vranka obecná (Cottus gobio), vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus).

Slíďák skvrnitý (Arctosa maculata), foto Petr Pavelčík

NPP Skalická Morávka je tahovou zastávkou, součástí potravního teritoria a hnízdištěm řady druhů ptáků. Na štěrkových náplavech hnízdí kulík říční (Charadrius dubius) a pisík obecný (Actitis hypoleucos), v lesních porostech v okolí Morávky např. krahujec obecný (Accipiter nisus), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), strakapoud malý (Dendrocopos minor) a žluna šedá (Picus canus). Potravu zde vyhledává např. ledňáček říční (Alcedo atthis), čáp bílý (Ciconia ciconia), čáp černý (Ciconia nigra), krkavec velký (Corvus corax) a racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus). Během průzkumů zde bylo zaznamenáno 14 druhů netopýrů, k hojnějším druhům patří např. netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr vousatý (Myotis mystacinus). V NPP byl nalezen také netopýr alkathoe (Myotis alcathoe), jehož výskyt v České republice byl prokázán až v roce 2005. Území představuje významný biotop vydry říční (Lutra lutra).

Lesnictví: Na tok navazuje po obou stranách břehů komplex přírodě blízkých až kulturních lužních porostů, které v severní části levého břehu přecházejí v listnaté porosty 4. lesního vegetačního stupně (lesní porosty Skalické hůrky na stanovišti bohatých až obohacených bučin na vápenatých břidlicích). Rozsáhlé plochy lesa jsou dočasně odstaveným řečištěm, mnohé porosty byly před lety uměle vysazeny na štěrková pole jako součást směrových  úprav vodního toku. Jedná se především o jilmový luh štěrkovitý, místy jsou vyvinuty téměř čisté porosty olše šedé ze samovolných náletů na štěrkové náplavy po povodních koncem sedmdesátých let 20 stol. 

Národní přírodní památka Skalická Morávka u Vyšních Lhot (20. 6. 2005)

Národní přírodní památka Skalická Morávka u Vyšních Lhot (20. 6. 2005)

Management, ohrožení: Ekosystémy v NPP Skalická Morávka patří k jedněm z nejohroženějších a nejcitlivějších. Zásadní ohrožení představuje regulace vodního toku vedoucí k výrazným změnám v sedimentačním režimu a neobnovování štěrkových náplavů, jejichž zachování je již v současnosti ohroženo nedostatkem přísunu splavenin z horního toku řeky Morávky. Splaveninový režim Morávky je silně potlačen překážkami, které představují především vodní dílo Morávka, jez ve Vyšních Lhotách a další technická protipovodňová opatření spojená s úpravou břehů a koryt toku, úpravy koryta po povodních a těžba říčních štěrků spojená s pojezdem těžké techniky. Značné ohrožení představují také rekreační aktivity, eutrofizace a šíření invazních druhů rostlin, především křídlatky (Reynoutria spp.) a netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera). Na likvidaci křídlatky a zachování tohoto cenného území byl vypracován projekt Moravskoslezského kraje financovaný z programu Life "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky".

Historie vyhlášení ZCHÚ: Již od první poloviny 90. let 20. stol. existovala úvaha i záměr vyhlásit v částech katastrů obcí Dobrá, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Skalice a Vyšní Lhoty zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V době zpracování územního plánu Frýdku – Místku (r. 1996) byl připraven návrh na vyhlášení přírodní rezervace Skalická Morávka. Od tohoto záměru však bylo v roce 1998 upuštěno. V následujících letech však stále trval záměr na vyhlášení zvláštní ochrany území Skalické Morávky, a to v kategorii národní přírodní památky, k čemuž nakonec došlo 23. listopadu 2006. 

Natura 2000: NPP Skalická Morávka se nachází na území, které bylo zařazeno do národního seznamu ČR jako Evropsky významná lokalita Niva Morávky (kód CZ0810004, kategorie NPP a PP) o celkové rozloze 367,36 ha, zahrnující i přírodní památky Niva Morávky a Profil Morávky.

Národní přírodní památka Skalická Morávka u Vyšních Lhot (20. 6. 2005)

Národní přírodní památka Skalická Morávka u Vyšních Lhot (20. 6. 2005)


Literatura:  

AOPK ČR (2018): Plán péče o národní přírodní památku Skalická Morávka na období 2019–2029. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Birklen, P. (2022): Skalická Morávka. – Veronica, 2/2022, s. 44–45.

Boščík, I. (2007): Vybrané nálezy bezobratlých v území Skalické Morávky a blízkém okolí. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Brzobohatý, R. (1999): Potenciální eroze v povodí Morávky (po soutoku s Mohelnicí) v Moravských Beskydech. – Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Bubík, M., Krejčí, O. et Kirchner K. (2004): Geologická minulost a přítomnost Frýdecko-místecka. – Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, ISBN 80-86166-15-5.

Bucharová, M. (2005): Kvalita vody toku Morávky v úseku navrhované NPP Skalická Morávka na základě rozboru makrozoobentosu. – Ostrava, 2005, 72 s. Diplomová práce na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, Katedra biologie a ekologie. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

Buchwaldková, K. et Birklen, P. (2006): Plán péče o národní přírodní památku Skalická Morávka na období 2007–2009. – Ms., depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 32 pp.

Čech, S. (2000): Rozšíření křídlatky v povodí horního toku Morávky po povodni v roce 1997. – Křídlatka (Reynoutria) – euroregionální konference k problematice invazních rostlin, 15.–16. června 2000, Bedřichov v Jizerských horách.

Eremiášová, R. (2009): Monitoring třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) a přesnější poznání její ekologie. Závěrečná zpráva za rok 2008. – Ms., 40 pp. AOPK ČR, Praha.

Eremiášová, R. (2010): Monitoring třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) a přesnější poznání její ekologie. Závěrečná zpráva za rok 2010. – Ms., 67 pp. AOPK ČR, Praha.

Eremiášová, R. et Kalníková, V. (2011): Monitoring třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) a přesnější poznání její ekologie. Závěrečná zpráva za rok 2011. – Ms., 97 pp. AOPK ČR, Praha.

Galia, T., Škarpich, V. et Hradecký, J. (2012): Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. – Geografie, 117: 95–109.

Hadinec, J., Lustyk, P. et Štech, M. (2006): Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler, pp. 188–190. – In: Hadinec, J. et Lustyk, P. [eds]: Additamenta ad floram Republicae Bohemicae V. Zprávy České Botanické Společnosti, 41: 173–257.

Gürtlerová, P., Bubík, M. et Kukal. Z. (2008): Databáze významných geologických lokalit: 2951 Skalická Morávka [online]. – Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-22].
Dostupné z: http://lokality.geology.cz/2951.

Holuša, J. (1995): Orthoptera náplavových štěrkovišť řeky Ostravice a Morávky. Orthoptera of the alluvial pit run gravels of the rivers Ostravice and Morávka. – Klapalekiana 31: 91–99 (in Czech, English abstr.).

Horsák, M. (2003): Malakofauna (Mollusca) navrhované NPP Skalická Morávka (Slezsko, Česká republika). – Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 52, s. 127–132.

Hoskovec, L. (2003): Myricaria germanica (L.) Desv. - židoviník německý / myrikovka nemecká. – Botany.cz [online]. 2007-07-10 [cit. 2008-01-27].
Dostupné z <https://botany.cz/cs/myricaria-germanica/>.

Hoskovec L. (2003): Podbeskydská pahorkatina, Skalická Morávka. – Botany.cz [online]. 2007-07-29 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/skalicka-moravka/>.

Hradecký J. (2000): Současná morfodynamika koryt beskydských toků – fenomén řeky Morávky. – In: Lacika, J. [ed.]: 1. konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, Bratislava. Zborník referátov, s. 57-60.

Hradecký, J. (2002): Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780–1997). – In: Kirchner, K. et Roštínský, P. [eds]: Geomorfologický sborník 1: 50–56, Masarykova Univerzita, Brno.

Hradecký, J. (2002): Hodnocení časových změn morfodynamiky beskydských toků za využití historických map a leteckých snímků. – Geomorphologia Slovaca 2, 2, Bratislava.

Hradecký, J. (2006): Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti Karpatského Flyše (Česka republika). – In: Smolova I. [ed.], Geomorfologické výzkumy v roce 2006: 9–54, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.

Hradecký, J. (2007): Štěrkonosný tok Morávka – vývojové trendy korytové morfologie a revitalizační opatření. – In: Hradecký, J. et Pánek, T. [eds.]: Book of Abstracts 6. University of Ostrava.

Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. et Dušek, R. (2012): Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje? Poznámky k příspěvku L. Roušara a kol.: Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty (VH, 11/2012, s. 352–355). – Vodní hospodářství 62(12), s. 398–400.

Chládek, F. et Holuša, J. (1992): K rozšíření sarančí Tetrix tuerki (Krauss) a Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) v Československu. Zur Verbreitung der Feldheuschrecken Tetrix tuerki (Krauss) und Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) in der Tschechoslowakei. – Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 28: 57–58 (in Czech, German abstr.).

Chytil, P. (2004): Myricaria germanica v řečišti Morávky – některé problémy ochrany druhu. – Ms. Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2011): Plán péče o Národní přírodní památku Skalická Morávka 2012–2018. – Ms. Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Kalníková, V. (2009): Rozšíření invazních neofytů podél řek Ostravice a Morávky. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Kalníková, V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Kalníková, V. (2016): Exkurze řekou Morávkou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 5: 37–42.

Kalníková, V. et Eremiášová, R. (2013): Rozšíření třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites /Haller f./ Koeler) na řece Ostravici. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 3–14.

Kalousová, Š. (2009): Mapování obojživelníků v NPP Skalická Morávka, Závěrečná zpráva projektu č. 120942. – Ms. Depon. in: ČSOP ÚVR.

Kalousová, Š. et Krupa, M. (2009): Ornitologické zajímavosti v povodí Morávky. – Acrocephalus (Ostrava), 2009. č. 25, s. 46–55.

Klečková, L. (2010): Vrba šedá (Salix elaeagnos) v Moravskoslezských Beskydech: zhodnocení současného stavu druhu. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.

Kočárek, P. et Holuša, J. (2004): Štěrkové lavice jako unikátní biotop sarančí. – In Bryja, J. et Zukal, J. [Eds.]: Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. ISBN 80-903329-1-9.

Kočárek, P. et Holuša, J. (2005): Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých. – Živa 2005 (5): 222.

Koloničný, L. et Stanovský, J. (2005): Doplněk k fauně střevlíkovitých a nosatcovitých brouků (Coleoptera: Carabidae, Curculionidae) břehů řeky Morávky u Frýdeku-Místku. – Práce a studie Muzea Beskyd 15: 99–102.

Konupková-Kalousová, Š. (2011): Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje. 2.6. Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy – část C (Calamagrostis pseudophragmites). Závěrečná zpráva. – Ms., 67 pp. Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava.

Kopecký, K. (1989): Rákosiny na pobřeží řek a potoků. – Živa, 37: 256–258.

Komzák, P. et Kroča, J. (2011): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, IV. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno), 96(1): 189–192.

Kroča, J. (2002): Hydrobiologický průzkum řeky Morávky se zaměřením na makrozoobentos. – Dipl. práce, dep. in PřF UP Olomouc, 79 s.

Kroča, J. (2013): Divočící řeka Morávka – dynamické, stabilní a ohrožené prostředí. – Ochrana přírody 6/2016, s. 24–27.

Kroča, J. (2013): Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru hydrobiologie. Závěrečná zpráva. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 104 pp.

Kroča, J. et Ježek, J. (2015): Moth flies (Psychodidae: Diptera) of the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Podbeskydská pahorkatina Upland (Czech Republic). – Acta Musei Silesiae Sci. Natur., 64: 27–50.

Krupová, B. (2016): Vyšní Lhoty – obec, kde divočí řeka. – Beskydy, zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2016, s. 16.

Kupka, J., Štěrbová, V., Lichnovský, J., Andráš, P., Thomas, J., Matýsek, D., Závada, J., Bílská, Z. et Nováčková, M. (2015): Mikrohabitatová preference hrachovky čárkované (Pisidium tenuilineatum) v potoce Bahno (NPP Skalická Morávka, Slezsko). – Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2015, s. 144–145 s. ISBN 978-80-87189-18-4.

Kvita, D. et Žárník, M. (2010): Plán péče o přírodní památku Profil Morávky na období 2011–2020. – Občasnké sdružení Hájenka, depon. in: Moravskoslezský kraj, odbor životného prostředí a zemědělství.

Lacina, J., Halas, P. et Švec, P. (2007): Monitoring vlivů likvidace křídlatky (Reynoutria sp.) v povodí řeky Morávky. Část B (biota). Průběžná zpráva za rok 2007. – Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, pobočka Brno. 41 s.

Lacina, J., Halas, P., Švec, P. et Martinková, M. (2010): Monitoring vlivů likvidace křídlatky (Reynoutria sp.) v povodí řeky Morávky, závěrečná zpráva za výzkumné období 2007–2010. – Ms. Depon. in: ČSOP Salamandr, 69 pp.

Lojkásek, B. (2009): Vyjádření k aktuální ichtyocenóze a plánu péče NPP Skalická Morávka. – Ms.,10 s.

Machalová, L. (2005): Ekosystém divočící řeky Morávky a jeho ohrožení. – Středoškolská odborná činnost, Střední zemědělská škola Rožnov pod Radhoštěm, 51 pp.

Majkus, Z. (2003): Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion). – Práce a studie Muzea Beskyd 13: 99–110.

Majkus, Z. (2014): Inventarizační průzkum pavouků NPP Skalická Morávka. Závěrečná zpráva vypracovaná v rámci projektu „Implementace soustavy Natura 2000 na územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring – část B: inventarizační průzkum“. – Ms. Depon. in: AOPK ČR Praha, 27 pp.

Mana, V. (2003): Skalická Morávka – ohrožený říční fenomén pod Lysou horou. – Ochrana přírody. Roč. 58, č. 5 (2003), s. 156.

Neuhäuslová, Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. – Academia, Praha.

Popelářová, M. a kol. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009). – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 277–358.

Popelářová, M., Kalníková, V. et Ohryzková, L. (2013): Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler. – In: Hadinec, J. et Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XI. – Zprávy České botanické společnosti 48: 49–52.

Roušar, L., Veselý, J., Zachoval, Z. et Tureček, B. (2012): Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty. – Vodní hospodářství 62 (11): 352–355.

Skalický, V., Hájková, A., Neuschlová, Š., Sedláčková, M. et Švendová, K. [eds.] (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. – Práce a Studie Okresního Vlastivědného Muzea ve Frýdku-Místku, 3: 1–244.

Stanovská, E. (2011): Vrba lýkovcová (Salix daphnoides) v Moravsko-slezských Beskydech: vztahy mezi rozšířením, ekologii, populační strukturou a ohrožením druhu. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce RNDr. Radim Jan Vašut, Ph.D.

Stanovský, J. (2003): Nosatcovití brouci (Coleoptera: Curculionidae) navrhovaného maloplošného chráněného území Skalická Morávka u Frýdku-Místku (Podbeskydský bioregion). – Práce a studie Muzea Beskyd 13: 111–116.

Stanovský, J. et Janák, J. (1996): Střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) břehů řeky Morávky u Frýdku-Místku. – Práce a studie Muzea Beskyd, 10: 116–127.

Šigutová, L. (2007): Zhodnocení stavu břehových porostů toku řeky Morávky. – Práce a Studie Muzea Beskyd (Přírodní Vědy), 19: 201–221.

Šigutová, L. (2007): Zhodnocení stavu břehových porostů toku Morávky. – Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostravská Univerzita v Ostravě, 60 pp.

Šigutová, L. (2009): Vegetace říčních náplavů vybraných toků Moravskoslezských Beskyd. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, 83 pp.

Šigutová, L. (2009): Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika 2009. – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm, 39 pp.

Šigutová, L. (2009): Botanický průzkum pro Plán péče o národní přírodní památku Skalická Morávka. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm, 23 pp.

Šigutová, L., 2010: Monitoring invazních druhů v závislosti na managementu pobřežních křovin. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Středisko Ostrava, 26 pp.

Šindlar, M. (1997): Koncepce ekologicky vhodné péče o obnovený říční ekosystém Morávky v ř. km 0,000–11,200. – Studie.

Šindlar, M. a kol. (1999): Podklad pro návrh řešení NPP Skalické Morávky v ř. km 5,100–11,200.

Šindlar, M. a kol. (2006): Hydromorfologie vodních toků. Metodika typologie, monitoringu, vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologie koryt a niv vodních toků, včetně návrhů opatření k dosažení dobrého ekologického stavu vod. – Šindlar s.r.o. Býšť, 90 s.

Šindlar, M. a kol. (2009): Geomorfologické procesy vývoje vodních toků, část I. – typologie korytotvorných procesů. – Šindlar EU s.r.o., stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Hradec Králové. ISBN 978-80-254-2445-2. 140 s.

Šindlar, M., Zapletal, J. et Pelíšek, I. (2009): Plán péče o Národní přírodní památku Skalická Morávka pro období 2012–2018. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Škarpich, V. et Hradecký, J. (2013): Vodohospodářský management beskydských štěrkonosných toků v povodí řeky Morávky. – Acta Musei Beskidensis 5: 5–12.

Škarpich, V., Hradecký J. et Dušek, R. (2013): Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic). – Catena 111: 25–40.

Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S., Macurová, T. et Hradecký, J. (2018): Bilance sedimentů v NPP Skalická Morávka a návrh managementu. – Ochrana přírody 3/2018, s. 30–33.

Štefáček, S. (2008): Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska. – Baset, Praha, 743 pp.

Válek, T. (2000): Mapování výskytu křídlatky v povodí Morávky. – Sborník studentské konference GISáček 2000, VŠB, TU Ostrava, Institut geoinformatiky.

Velička, M. (1989): Aktivní ochrana fytogeofondu kriticky ohrožených druhů na příkladu reintrodukce Myricaria germanica (L.) Desv. do řečiště Morávky, okres Frýdek-Místek (ČSR). – Čas. Slez. Muz., Ser. A, 38: 49–55.

Veselý, P. et Těťál, I. (1998): Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska 1992–96 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. – Klapalekiana 34: 99–131.

Veselý, P., Resl, K. et Těťál, I. (2002): zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 1997–2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. – Klapalekiana 38: 85–109.

Vojkovská, R. et Krupa, M. (2015): Vzácné druhy rostlin karpatských toků a jejich ohrožení. – Ochrana přírody 4/2015, s. 31–36.

Vojkovská, R. et Krupa, M. (2018): Eliminace křídlatek v povodí řeky Morávky. – In: Jongepierová, I., Pešout, P. et Prach, K. [eds.] (2018): Ekologická obnova v České republice II. 1. vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, s. 157–160. ISBN 978-80-88076-83-4.

Vojkovská, R. et Krupa, M. (2019): Elimination of knotweeds in a river basin. – In: Jongepierová, I., Pešout, P. et Prach, K. [eds.] (2019): Ecological restoration in the Czech Republic II. – First edition. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, p. 157-160. ISBN 978-80-7620-040-1.

Weissmannová, H. [ed.] (2004): Ostravsko. Chráněná území ČR. X. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & EkoCentrum Brno, Praha.

Zachoval, Z. (2001): Řešení pohybu splavenin v úseku řeky Morávky v návaznosti na přírodní památku Skalická Morávka. – In: Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. 4. konferencia Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, Podbanské: STU Bratislava. ISBN 80-88820-18-9. 


Aktualizace 21. 1. 2024 CHKO Beskydy Úvodní stránka Nahoru Zpět