Přírodní rezervace Bílé potoky

Přírodní rezervace Bílé potoky, část Fuksův láz (2. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Bílé potoky, část Fuksův láz (2. 5. 2003)

Základní údaje: Přírodní rezervaci Bílé potoky tvoří dvě oddělené luční enklávy, Fuksův láz a Bílé potoky, obklopené lesními porosty. Nachází se v sv. části Bílých Karpat v Chmelovské hornatině (okrsek Študlovská hornatina) západně od kóty Vrchy (632 m n. m.) na levém příkrém údolním svahu v průlomovém údolí Klobouckého potoka v nadmořské výšce 380 až 505 m n. m., asi 3 km jv. od Valašských Klobouk. Katastrální území Valašské Klobouky, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou ONV Gottwaldov ze dne 16. 9. 1982 jako CHPV Bílé potoky o rozloze 2,3271 ha, naposledy přehlášeno a rozšířeno na současnou rozlohu vyhláškou Okresního úřadu Zlín ze dne 1. 10. 1991. Kód lokality ÚSOP: 770. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha: 8,6831 ha, vyhlášené ochranné pásmo o rozloze 6,1503 ha propojuje obě luční enklávy. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Cílem ochrany je jak zachování genofondu podhorské karpatské louky, mokřadů a pramenišť, tak i lesního společenstva karpatské bučiny a dubohabřiny. PR Bílé potoky je také krajinářsky hodnotné území.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří zlínské souvrství (bystrické vrstvy) dílčí jednotky bystrické magurského flyše. Převažují zde vápnité jílovce a slínovce nad pískovci (střední až svrchní eocén). Hrubé flyšové rytmy dosahují mocnosti od 50 cm do několika metrů a jsou tvořeny sledem hornin glaukonitický pískovec - písčitý vápenec - silně vápnitý jílovec až slínovec - jílovec. V četných pramenných vývěrech v části Bílé potoky se usazuje pěnovec, nacházejí se zde také pseudokrasové jevy. Deluviální sedimenty jsou kvartérního stáří. Půdním typem je kambizem typická, varieta kyselá, na podmáčených místech kambizem pseudoglejová a pseudoglej typický.

Kruštík bahenní (Epipactis palustris), foto © Zdeněk Podešva   Vstavač kukačka (Orchis morio), foto © Zdeněk Podešva

Kruštík bahenní (Epipactis palustris)

 

Vstavač kukačka (Orchis morio)

Flóra a vegetace: Jedno z floristicky nejbohatších a nejzajímavějších území v severní části Bílých Karpat. Je tvořeno dvěma lučními enklávami lemovanými z větší části lesními porosty typu karpatské dubohabřiny svazu Carpinion. V části Fuksův láz jde o bývalé pastviny, většinu plochy zde zabírají květnaté louky svazu Bromion erecti s význačným výskytem vstavačovitých a množstvím rozptýlené zeleně. V enklávě Bílé potoky, kdysi jednosečné karpatské louce, se nachází několik mokřadů svazu Calthion a vzácně i luční pěnovcová prameništěm svazu Caricion davallianae. Podél celé lokality protéká potůček, v jehož korytě dochází na mnoha místech k vysrážení uhličitanu vápenatého v podobě drobných inkrustací i v podobě mocných vrstev pěnovce (odtud pochází název Bílé potoky). Přítomnost vápníku příznivě ovlivňuje druhové bohatství rostlin. Terén v obou částech je velmi členitý, silně svažitý, s pestrou druhovou skladbou rozptýlené zeleně, což dodává území i vysokou krajinářskou hodnotu.

Květena je velmi různorodá. Převládají druhy mezofytních luk a svahových pramenišť s četným zastoupením druhů vzácných a ohrožených, především z čeledi vstavačovitých. V mokřadech vytváří rozsáhlé porosty přeslička obrovská (Equisetum telmateia) a devětsil lékařský (Petasites hybridus), vyskytují se různé druhy ostřic (Carex spp.) a sítin (Juncus spp.), např. kriticky ohrožená ostřice ječmenovitá (Carex hordeistichos). Dále zde roste suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), pcháč potoční (Cirsium rivulare), zblochan hajní (Glyceria nemoralis), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia). Vzácně lze nalézt drobnou kapradinu hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), považovanou v okrese Zlín za slině ohrožený druh. Ze vstavačovitých rostlin se vyskytuje kruštík bahenní (Epipactis palustris) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - druhy, které jsou vzhledem ke svým ekologickým nárokům a značnému úbytku mokřadních biotopů ohroženy ve své existenci.

Přeslička obrovská (Equisetum telmateia) na prameništi v části Bílé potoky (7. 6. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přeslička obrovská (Equisetum telmateia) na prameništi v části Bílé potoky (7. 6. 2003)

V místech méně zásobených vodou se nacházejí druhy mezofytních luk s mnoha pro tuto oblast významnými, zvláště chráněnými a ohroženými druhy. Z orchidejí je to vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a bradáček vejčitý (Listera ovata). V roce 1997 zde byla objevena také populace tořiče čmelákovitého (Ophrys holosericea). Na lokalitě Fuksův láz byl v 50. letech 20. stol. zaznamenán i výskyt střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus), od té doby však již nebyl nalezen. Z ostatních rostlin nutno uvést alespoň lilii zlatohlávek (Lilium martagon), modřenec chocholatý (Muscari comosum), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), prvosenku vyšší (Primula elatior) a orlíček obecný (Aquilegia vulgaris).

V přilehlých lesních podrostech svazu Carpinion, asociace Carici pilosae-Carpinetum (karpatské dubohabřiny) se vyskytují převážně druhy provázející světlé listnaté lesy, jako např. kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), čistec alpinský (Stachys alpina), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Významný je výskyt kruštíku širolistého (Epipactis helleborine) a zejména silně ohroženého kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla).

Fauna: V roce 1988 zde byl proveden hydrobiologický průzkum (Holzer, 1989), který ukázal, že Bílé potoky jsou vyhraněnou lokalitou významné hodnoty a společenstvo vodních živočichů má unikátní složení. Ve srovnání se stanovišti, kde se nalézají podobné biotopy, byl zjištěn nižší počet různých taxonů vodní fauny. Tento rozdíl je způsoben specifickými podmínkami, které zde panují. Voda obsahuje velké množství rozpuštěných minerálií, a tak se zde mohou rozvíjet pouze organismy vhodně přizpůsobené tomuto prostředí. O jakosti vody vypovídá skutečnost, že zjištěné druhy živočichů vesměs obývají jen nejkvalitnější čisté vody. V prameni, který je situován v lese, žijí např. larvy pošvatky Protonemura nimborum, larvy pakomárů (Pseudorthocladius sp.), ploštěnka ušatá (Polycelis felia) a měkkýš praménka rakouská (Bythinella austriaca).

Z hlediska oživení patří k nejhodnotnějším prameny na louce. Mimo jiné zde byly zjištěny larvy jepic Rhithrogena hercynia, larvy pakomárů Macropelopia goetghebueri a ploštěnka horská (Crenobia alpina). Nejvýznamnějším nálezem byl exemplář chrostíka Drusus carpathicus, tento druh patří mezi karpatské endemity. Z fytofágních brouků se vyskytují zejména nosatci, např. Acalles roboris, Acallocrates denticollis a Donus ovalis, dřepčíci Longitarsus pallidicornis, Dibolia foersteri a mandelinka Calomicrus circumfusus, z rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) např. vzácná marše dvoutečná (Tetrix bipunctata). Velmi bohatá je také fauna polokřídlých (Hemiptera), bylo zde nalezeno 131 druhů křísů, 25 druhů mer a 108 druhů ploštic. Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

Lesnictví: Součástí rezervace je stodvacetiletý bukový porost, jehož postupná obnova bude zaměřena na výběr jednotlivých stromů a věkové rozrůznění. V okolí PR se nacházejí smíšené lesní porosty svazu Carpinion s dubem letním (Quercus robur), habrem obecným (Carpinus betulus), bukem lesním (Fagus sylvatica), smrkem ztepilým (Picea abies) a jedlí bělokorou (Abies alba).

Management, ohrožení: V minulosti se na loukách nepravidelně extenzivně páslo, následně bylo od pastvy upuštěno. Od konce 80. let 20. stol. zde probíhalo odstraňování stařiny a náletových dřevin. V současnosti je část chráněného území ve vlastnictví ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky, která zajišťuje jeho údržbu. Ta spočívá především v kosení lokality v červenci, následném vypásání otav na podzim ovcemi (září až listopad) a ručním kosení nedopasků.

Natura 2000: Přírodní rezervace Bílé potoky je součástí evropsky významné lokality Bílé potoky (CZ0720441) o celkové rozloze 164,1579 ha představující komplex květnatých karpatských bučin a dubohabřin s navazujícím potočním luhem a s maloplošnou, ale zachovalou a pestrou nelesní vegetací s polopřirozenými suchými trávníky a pěnovcovými prameništi.

Bělokarpatská louka s prameništi v PR Bílé potoky (7. 6. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Bělokarpatská louka s prameništi v PR Bílé potoky (7. 6. 2003)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

AOPK ČR (2012): Rozbory Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty k 31. 12. 2010. Přílohy. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé karpaty, Luhačovice.

Bartas, R. (2009): Inventarizace nočních motýlů na lokalitě PR Bílé potoky. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Bojková, J. (2009): Variabilita makrozoobentosu podél minerálně-trofického gradientu prameništních slatinišť. – Disertační práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Školitel: Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Bojková, J., Chvojka, P. & Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Elsnerová, M., Krist, J. et Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Grüll, F. (1987): Inventarizační průzkum vegetačního krytu CHPV Bílé potoky 1986–87. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Hájek, M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. 4. Suppl. Sborníku Přír. klubu v Uherském Hradišti.

Holuša, J., Kočárek, P. & Koncička. O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Holzer, M. (1988): Inventarizační hydrobiologický průzkum lokality Bílé potoky u Valašských Klobouků. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Horsák, M., Kment, P. et Malenovský, I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. - Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 206-210.

Chvojka, P., Ježek, J. et Macek, J. (2006): Závěrečná zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vybraných skupin hmyzu (Trichoptera, Diptera: Psychodidae, Hymenoptera: Tenthredinoidea). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Járová, I., Vondřejc, T. E., Fajmon, K., Jagoš, B., Žmolík, M, Ovesný, K. et Janík, M. (2021): Plán péče o přírodní rezervaci Bílé potoky na období 2021–2030. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Ježek, J. (2007): Dvoukřídlí (Diptera: Psychodidae). Závěrečná zpráva. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (2007): Inventarizační průzkum PR Bílé potoky z oboru botanika. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. [ed.] (2008): Louky Bilých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains,  ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I. et al. (2011): Plán péče o přírodní rezervaci Bílé potoky na období 2011–2020. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I., Kment, P. a kol. (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty, zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za rok 2000-2003 „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“. 58/06 ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kaláb, O. (2018): Mapování rovnokřídlých v mapovacím čtverci 6874c. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Kment, P. (2006): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu ploštic (Hemiptera: Heteroptera) PR Bílé Potoky (k. ú. Valašské Klobouky). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Konvička, O. (2019): Inventarizace MZCHÚ – PR Bílé potoky – Fytofágní hmyz a epigeičtí predátoři. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Konvička, O. (2019): Inventarizace MZCHÚ – PR Bílé potoky – Saproxylický hmyz a epigeičtí predátoři. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Kristová, E. (2009): Rozsivková flóra pěnovcových pramenišť přírodní rezervace Bílé potoky. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Markéta Fránková.

Křoupalová, V. (2006): Distribuce makrozoobentosu a stanovištní preference na pěnovcových prameništích. - Bakalářská práce, dep. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Michal Horsák, Ph. D.

Křoupalová, V. (2008): Prostorová variabilita makrozoobentosu: srovnání dvou minerálně odlišných pramenišť. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Michal Horsák.

Macek, J. (2012): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2): 819–896.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 263.

Malenovský, I. (2006): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu křísi a mery (Hemiptera: Auchenorrhyncha, Psylloidea) PR Bílé Potoky (k. ú. Valašské Klobouky). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Malenovský, I. (2013): New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 98(2): 235-263.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Moravec, J. (2014): Rozhovor s Miroslavem Janíkem o trampských kořenech a cestě od luk k lesu. - Ochrana přírody 5/2014, ročník 69, Praha, AOPK ČR.

Nápravníková, L. (2006): Průzkum a monitoring výskytu drobných zemních savců řádu hlodavců (Rodentia) v PR Bílé potoky. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Ohryzek, J. et Fajmon, K. (2015): Monitoring evropsky významných biotopů na trvalých monitorovacích plochách v České republice. – Závěrečná zpráva; depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Omelková, M. (2012): Druhová skladba a ekologie dvoukřídlých (Diptera) na prameništních slatiništích, se zřetelem na vybrané taxonomické problémy čeledi koutulovití (Psychodidae). – Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. Školitel: Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Omelková, M., Helešic, J. (2006): Nové a zajímavé larvy dvoukřídlých (Diptera) na flyšových prameništích. - In: Sborník příspěvků XIV. Konference České a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny 26-30. června 2006, s. 61.

Pavelková, K. (2008): Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit. - Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olonouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: I. H. Tuf.

Piro, Z. a kol. (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v ČR prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie“ za rok 2006. - Ms., depon. in ČSOP, základní organizace 58/06 BíléKarpaty, Veselí nad Moravou.

Skala, J. (2009): Inventarizace denních motýlů na lokalitě PR Bílé potoky. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Škodová, J. (2019): Inventarizace suchozemských měkkýšů. Přírodní rezervace Bílé potoky. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Šnajdara, P., Trávníček, D., Konvička, O., Spitzer, L., Beneš, J. et Šnajdarová, M. [eds.] (2020): Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. – 1. vyd. Zlín: Zlínský kraj, 180 pp.

Tkačíková, J. (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0491. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Trávníček, D. (2019): Inventarizace MZCHÚ PR Bílé potoky – vodní hmyz. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Trávníček, P. et al. (2009): Problematika okruhu Gymnadenia conopsea agg. ve střední Evropě aneb využití průtokové cytometrie při řešení taxonomie a populační biologie mykoheterotrofních rostlin. – Konference České botanické společnosti „Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny“, 28.–29. listopadu 2009, PřF UK Praha.

Trávníček, R. (2000): Chráněná území ve Valašských Kloboukách. – In: Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. Valašské Klobouky: Městské muzeum, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, roč. 1, č. 1 (2000), s. 40–41.

Trávníčková, J. et Večeřa, P. (2019): Inventarizace MZCHÚ PR Bílé potoky – savci. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Tufová, J., Štrichelová, J., Tuf, I. H., Pavelková, K. (2008):  Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PR Bílé potoky v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 9 pp.

Večeřa, P. (2018): Inventarizace MZCHÚ PR Bílé potoky – batrachologie a herpetologie. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Večeřa, P. (2019): Inventarizace MZCHÚ PR Bílé potoky – ptáci. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Vincenecová, K. (2018): Botanický inventarizační průzkum PR Bílé Potoky flora. – Ms., závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.


Aktualizováno 12. 12. 2021 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět