Přírodní rezervace Sidonie

Přírodní rezervace Sidonie – horní část území (30. 4. 2015)

Přírodní rezervace Sidonie – horní část území (30. 4. 2015)

Základní údaje: Přírodní rezervace Sidonie představuje přírodě blízký lesní porost, starou bučinu v  oblasti Vlárského průsmyku. Nachází se v severní části Bílých Karpat, v  Chmelovské hornatině (okrsek Vlárská hornatina), asi 700 m jjv. od kóty Pyrtě (707,4 m. n. m.) na prudším údolním svahu s jihozápadní expozicí nad bezejmenným pravostranným přítokem Vlárky, v nadmořské výšce 425 až 565 m n. m., asi 700 m ssz. od středu osady Sidonie, místní části města Brumov-Bylnice. Katastrální území Sidonie, okres Zlín, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno 12. 7. 1984. Evidenční kód ÚSOP: 912. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/ druhy. Celková rozloha 13,5304 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Udržení, případně navýšení biologické rozmanitosti zejména xylofágního, saproxylického a mykofágního hmyzu na kvalitním autochtonním bukovém porostu na živném stanovišti, které je typické pro střední polohy Bílých Karpat.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad převážné části území tvoří zvrásněné sedimenty bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. V drobně až středně rytmických flyšových vrstvách svodnického souvrství hluckého vývoje (maastricht – paleocén) převažují šedé vápnité jílovce a vápnité drobové pískovce. Půdním typem je kambizem typická.

PR Sidonie (2. 5. 2003) PR Sidonie (30. 4. 2015)

PR Sidonie (2. 5. 2003)

 

PR Sidonie (30. 4. 2015)

Flóra a vegetace: Lesní vegetaci tvoří květnaté bučiny svazu Fagion sylvaticae asociace Galio odorati-Fagetum sylvaticae. Převládající dřevinou stromového patra je buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušen je javor klen (Acer pseudoplatanus) a jilm horský (Ulmus glabra). V bylinném patře jsou zastoupeny charakteristické druhy květnatých bučin, jako např. árón východní (Arum cylindraceum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), čistec alpínský (Stachys alpina), hrachor jarní (Lathyrus vernus), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), prvosenka vyšší (Primula elatior), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), rozrazil horský (Veronica montana), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), violka lesní (Viola reichenbachiana), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), žindava evropská (Sanicula europaea), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a další.

Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), PR Sidonie, 30. 4. 2015 Árón východní (Arum cylindraceum)

Pryšec mandloňovitý
(Euphorbia amygdaloides)

 

Árón východní
(Arum cylindraceum)

Z chráněných a ohrožených druhů zde byla nalezena lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a také několik druhů orchidejí – okrotice červená (Cephalanthera rubra), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Mykologie: Jedná se o zajímavou a bohatou mykologickou lokalitu, na území přírodní rezervace bylo zjištěno více než 200 druhů makroskopických hub. Kromě druhů běžných se zde vyskytuje i množství druhů vzácných, zařazených do červeného seznamu hub, jako např. kriticky ohrožený ryzec rudohrdlý (Lactarius rubrocinctus), ohrožená štítovka Thomsonova (Pluteus thomsonii), závojenka sítinová (Entoloma juncinum), žilnatka bledá (Phlebia centrifuga) a téměř ohrožená penízovka páchnoucí (Lyophyllum rancidum), outkovka jelení (Trametopsis cervina) a vláknice dymnivková (Inocybe corydalina). 

Fauna: V přírodní rezervaci Sidonie je ponecháno značné množství stojícího i ležícího mrtvého dřeva v různém stádiu rozkladu, což představuje významný biotop pro celou řadu živočišných druhů typických pro zachovalé karpatské bučiny, především pro xylofágní, saproxylické a mykofágní druhy hmyzu a další skupiny bezobratlých. Velmi bohatá je především zdejší fauna brouků, ve starých stromech s dutinami žije kriticky ohrožený kovařík Crepidophorus mutilatus a silně ohrožený kovařík rezavý (Elater ferrugineus), pod kůrou padlých stromů evropsky významný druh lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), mrtvé tlející dřevo větších průměrů vyhledává další kriticky ohrožený druh rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus). Poměrně nedávno zde byl zaznamenán také kriticky ohrožený tesařík alpský (Rosalia alpina).

Tesařík alpský (Rosalia alpina)

Tesařík alpský (Rosalia alpina)

V rezervaci byly nalezeny vzácné druhy mykofágních brouků bionomicky vázané na chorošovité houby, jako např. Derodontus macularis a hubopas síťkovaný (Bolitophagus reticulatus). Ke kriticky ohroženým mykofágním druhům patří dřevomil Hylis cariniceps, vzácný a lokální drobný brouk Philothermus evanescens a velmi vzácný potemník širokáč hnědý (Platydema dejeani), jako zranitelný je hodnocený „houbový nosatec“ větevníček Ulorhinus bilineatus z čeledi větevníčkovitých (Anthribidae). Dále byl nalezen např. vlnec rezavý (Pocadius ferrugineus) z čeledi lesknáčkovitých (Nitidulidae), člunotvárník čtveroskvrnný (Scaphidium quadrimaculatum) z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae), nosatci rodu Acalles, zástupci čeledí trojáčovitých (Erotylidae) a pýchavkovníkovitých (Endomychidae). Střevlíkovití brouci jsou zastoupeni karpatskými prvky, k nimž patří např. čtvercoštítník Abax schueppeli a úzkoštítník zúžený (Cychrus attenuatus). Podél potoka a na prameništích žije střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), běžný je střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), prskavec výbušný (Aptinus bombarda) se vyskytuje na Moravě pouze ojediněle a lokálně.

Z polokřídlého hmyzu (Hemiptera) je významný nález velmi vzácné ploštice podkornice osikové (Mezira tremulae tremulae), která žije pod kůrou mrtvých listnatých dřevin. Z denních motýlů se na lesních světlinách a podél cesty objevuje např. babočka jilmová (Nymphalis polychloros), vzácně bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) a batolec duhový (Apatura iris). Entomologickou zajímavostí je vzácný motýl z čeledi zavíječovitých Pyrausta falcatalis, který byl v roce 1967 chycen ve Vlárském průsmyku, v těsné blízkosti PR Sidonie. Dokladový exemplář je uložen ve sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Lokalita je významná také výskytem měkkýšů, bylo zde nalezeno 15 druhů včetně typických karpatských plžů, jako např. skalnice lepé (Faustina faustina) a vlahovky karpatské (Monachoides vicinus).

Z obojživelníků žije v přírodní rezervaci mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria), z plazů slepýš východní (Anguis colchica) a ještěrka obecná (Lacerta agilis). V křovinách na jižním okraji území byla pozorována užovka stromová (Zamenis longissimus). Staré bukové porosty s doupnými stromy vyhledává ke hnízdění celá řada ptáků, např. holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a lejsek malý (Ficedula parva). Byl zde zaznamenán také sýc rousný (Aegolius funereus) a výr velký (Bubo bubo).

Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla)

Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla)

Lesnictví: Asi 200 let starý bukový porost (udávaný věk 170 let na počátku decennia 1988), zdravý, přirůstavý, o značné hmotnosti jednotlivých kmenů a dosahující značných výšek. Nejvyšší buk zde dosahuje 48 m. Les vznikl z přirozeného zmlazení. Kontinuita genofondu bukové populace zde dosud nebyla přerušena a tento porost lze označit za původní. Vedle vysokého procenta zdravých dospělých jedinců, kteří dosahují úrovně velmi kvalitních výběrových stromů, se na celé ploše vyskytuje bohaté bukové zmlazení a značné množství semenáčků. Ze šlechtitelského pohledu jde o jedinečný stav porostu.

Management, ohrožení: V minulosti zde byly prováděny jen probírky, v současné době je celý komplex podle ochranného režimu ponechán bez zásahů. Přes vysoký věk se zde stále uplatňuje přirozená obnova buku. Pro ochranu populace tesaříka alpského je nezbytně nutné dodržovat včasný odvoz skládek čerstvě vytěženého bukového dřeva v okolí rezervace nejpozději do 15. června, které by samice tesaříka přednostně vyhledávaly ke kladení vajíček. V období od 15. 6. do 31. 8. je pak zakázáno provádět v ochranném pásmu a okolí probírky a skládkovat zde bukové dřevo.

Chráněným územím prochází zpevněná odvozní lesní cesta vedoucí z Vlárského průsmyku, další lesní cesty obklopují rezervaci prakticky ze všech stran. Žádná z cest však není značená a turistický ruch zde, s výjimkou návštěv houbařů, prakticky neprobíhá.

Natura 2000: Přírodní rezervace Sidonie se nachází na území evropsky významné lokality Vlárský průsmyk (CZ0724430) v kontinentální biogeografické oblasti o celkové rozloze 3172,6326 ha. Předmětem ochrany jsou v případě PR Sidonie bučiny asociace Asperulo-Fagetum, z druhů střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) a tesařík alpský (Rosalia alpina).  


Literatura

Anonymus (2016): Plán péče o PR Sidonie na období 2017–2026. – Ms., Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Antonín, V., Deckerová, H., Jongepier, J. W. et Vágner, A. (2008): Makromycety přírodní rezervace Sidonie. Nálezová zpráva za rok 2008. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice; AOKP ČR.

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bojková, J., Chvojka, P. & Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Čermák, P. (2008): Vliv zvěře na stav a vývoj lesních ekosystémů. – Ochrana přírody. Roč. 63, č. 1 (2008), s. 28.

Čermák, P. et Mrkva, R. (2005): Management zvěře a jeho vliv na vývoj lesa v oblasti Sidonie (Bílé Karpaty). – MZLU Brno, 11 s.

Čížek, L., Kostanjšek, F., Hauck, D., Konvička, O., Foltan, P. et Okrouhlík, J. (2015): Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus). Certifikovaná metodika. – Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice. 27 s.

Drag, L. et al. (2012): Tesařík alpský a jeho výskyt v ČR. – Živa 5/2012: 247–250.

Dvořák, D. et Běťák, J. (2017): Interesting collections of polypores in the Czech Republic, particularly in Moravia – I. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 102(1): 49-87.

Elsnerová, M. (1995): Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín. – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Elsnerová, M., Krist, J. et Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Farkač, J., Král, D. et Škorpík, M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

Girgel, M. (1986): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru „Sidonie“. – Ms., 20 pp. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Holec, J. et Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Holek, M. (2023): Biotopové nároky lejska malého (Ficedula parva) v lesích jižní a východní Moravy. – Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. Vedoucí práce doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Jagoš, B. (2015): Lesy v CHKO Bílé Karpaty. – Ochrana přírody 6/2015.

Jagoš, B., Hromádka, M. et Konvička, O. (2006): Plán péče o PR Sidonie na období 2007–2016. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (1999): Botanický inventarizační průzkum PR Sidonie. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Konvička, O. (2014): Příspěvek k rozšíření mykofágního brouka Derodontus macularis (Fuss, 1850) (Coleoptera: Derodontidae) na východní Moravě. – Acta Carp. Occ. 5: 68–69. ISSN 1804-2732.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele Bílé Karpaty. – Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Macek, J. (2012): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2): 819–896.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malenovský, I., Kment, P. et Konvička, O. [eds.] (2012): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Special issue 96(2): 1–933.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. – Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.  

Mikulenčák, J. (2017): Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu buku lesního (Fagus sylvatica) v oblasti vnějších západních Karpat. – Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí práce prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.

Pavelková, K. (2008): Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit. – Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: I. H. Tuf.

Plevová, L. (2014): Floristický výzkum území jihovýchodně od Brumova-Bylnice. – Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.

Plevová, L. (2015): Flóra Vlárského průsmyku v severní části Bílých Karpat. Flora of the Vlárský průsmyk valley, Bílé Karpaty Mts. (Czech Republic, Slovakia). – Acta Carp. Occ. 6: 50–76. ISSN 1804-2732.

Resl, K. (1999): Výsledky inventarizačního průzkumu střevlíkovitých brouků (Carabidae) provedeného na lokalitě PP Okrouhlá, PR Sidonie a PP Chladný vrch. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Salaš, J. (2015): Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Schlaghamerský, J. (2010): The small annelids (Annelida: Enchytraeidae, Rhyacodrilinae, Aeolosomatidae) in soils of three forests in the White Carpathians (Czech Republic). – Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 103–115. ISSN 1211-376X.

Stanovský, J. (2006): Přírodní rezervace Sidonie, inventarizační průzkum entomologický Brouci - Coleoptera. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Strejček, J. (1998): Průzkum fytofágních brouků čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v CHKO Bílé Karpaty – komentář k výsledku provedených průzkumů vybraných lokalit v r. 1997 a 1998. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šnajdara, P., Trávníček, D., Konvička, O., Spitzer, L., Beneš, J. et Šnajdarová, M. [eds.] (2020): Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. – 1. vyd. Zlín: Zlínský kraj, 180 pp.

Štefánek, J. et Pechová, L. (2002): Výskyt obojživelníků v některých oblastech jihovýchodní Moravy v letech 1998–2002. – Středoškolská odborná činnost – biologie, absolventská práce, Gymnázium Uherské Hradiště, ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Tufová, J., Pavelková, K., Štrichelová, J. et Tuf, I. H. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PR Sidonie v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon – Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. – Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Turek, J., Hruban, R., Dujka, P. et Štrublíková, I. (2019): Exkurzní průvodce Demonstrační objekt Vlára. – Lesy České republiky, s. p., LS Luhačovice; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž.

Uhýrková, D., Vincenecová, K. et Fajmon, K. [eds.] (2013): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Sidonie z oboru botanika. – Ms., 15 pp. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Vávra, J. (2013): Inventarizační průzkum brouků na lokalitě Přírodní rezervace Sidonie v roce 2013. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Vincenecová, K. (2012): Botanický inventarizační průzkum lokality Sidonie. – Ms., 6 pp. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Vlašín, M. (2022): Populace užovky stromové ve Vlárském průsmyku a její ochrana. – Ochrana přírody 1/2022: 20–25.


Aktualizace 11. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět