Přírodní rezervace Bukové hory

Přírodní rezervace Bukové hory (30. 4. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Bukové hory (30. 4. 2004)

Základní údaje: Přírodní rezervaci Bukové hory představuje zachovalý bukový porost ve střední části Vizovické vrchoviny (podcelek Zlínská vrchovina, okrsek Kudlovská vrchovina). Nachází se v podhřebenové části na svahu se severozápadní až severovýchodní expozicí v závěru údolí potoka Obůrek, v nadmořské výšce 420 až 460 m n. m., asi 300 m severozápadně od chatové osady Zelené údolí a 4 km JJV od obce Želechovice nad Dřevnicí (kostel). Katastrální území Želechovice nad Dřevnicí, ochranné pásmo také k. ú. Provodov na Moravě, přírodní park Želechovické paseky, okres Zlín. Rezervace byla vyhlášena nařízením Rady města Zlína zde dne 17. 12. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 5611. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 2,0280 ha. Mapy.cz.

Árón východní (Arum cylindraceum), foto © Z. Podešva   Kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), foto © Z. Podešva

Árón východní (Arum cylindraceum)

 

Kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera)

Předmět ochrany: Dochované území se soustředěnými přírodními hodnotami se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast; zachování fragmentu původních lesních porostů, v tomto případě bučiny s doprovodnou florou a faunou.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří paleogenní sedimenty račanské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. Ve vsetínských vrstvách zlínského souvrství (svrch. eocén – spod. oligocén) převažují šedé a zelenošedé vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci. Půdním typem je kambizem slabě oglejená.

Stará bučina v PR Bukové hory (14. 4. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Stará bučina v PR Bukové hory (14. 4. 2004)

Flóra a vegetace: Lesní porosty s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) jsou součástí komplexu, na jehož jižní hranici (vrcholové partie svahu) se rozprostírají louky a pastviny. V lesní vegetaci převažují karpatské ostřicové bučiny asociace Carici pilosae-Fagetum sylvaticae, pouze maloplošně je zastoupeno lesní prameniště bez tvorby pěnovců, které se nachází na severozápadním okraji území. V poměrně chudém bylinném patře jsou přítomny charakteristické druhy květnatých bučin, jako např. árón východní (Arum cylindraceum), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis),  kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), orsej jarní (Ficaria verna), ostřice chlupatá (Carex pilosa), pitulník horský (Galeobdolon montanum), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), svízel vonný (Galium odoratum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a violka lesní (Viola reichenbachiana), na prameništi devětsil bílý (Petasites albus) a kakost smrdutý (Geranium robertianum). Vzácně se vyskytuje také měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), z orchidejí hlístník hnízdák (Neotia nidus-avis) a okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia). Z kapradin zde rostou běžné druhy, jako např. kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a papratka samičí (Athyrium filix-femina).

Podzimní Bukové hory (10. 11. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Podzimní Bukové hory (10. 11. 2003)

Fauna: V chráněném území žijí běžné druhy lesních živočichů, podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Z ptáků byli pozorováni např. holub doupňák (Columba oenas), kos černý (Turdus merula) a žluva hajní (Oriolus oriolus), z drobných savců veverka obecná (Sciurus vulgaris).

Lesnictví: Převládající dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), v menší míře je zastoupen dub zimní (Quercus petraea), především na horním okraji území sousedícím s pastvinami. Ojediněle se vyskytuje habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), smrk ztepilý (Picea abies), modřín  opadaný (Larix decidua), vzácně i jedle bělokorá (Abies alba). Jádrové území rezervace tvoří převážně bukové porosty ve věku asi 130 let.

PR Bukové hory (10. 11. 2003), foto © Z. Podešva   Hraniční kámen panství Zlín v PR Bukové hory, HZ – Herrschaft Zlin (10. 11. 2003)

Přírodní rezervace Bukové hory
(10. 11. 2003)

 

Hraniční kámen panství Zlín v PR Bukové hory
HZ – Herrschaft Zlin (10. 11. 2003)

Na spodním okraji pokračovala stejně stará bučina, která tvořila spolu s chráněným územím nedílný celek. Tento porost o rozloze přes 4 ha byl však na podzim r. 2003 vytěžen holosečným způsobem včetně ochranného pásma. Rozlehlé bukové lesy přibližně stejného stáří i charakteru se nacházejí také západním směrem.

Management, ohrožení: V lesních porostech je možno hospodařit jen podle platných lesních hospodářských plánů, při jejichž zpracování se vychází ze speciálních plánů ochrany. Zásahy v území budou soustředěny především na podporu přirozeného zmlazení porostů podle zpracovaného plánu péče. 

Bukové hory (5. 11. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Bukové hory (5. 11. 2003)


Literatura:

Batoušek, P. (2012): Plán péče o přírodní rezervaci Bukové hory na období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2022. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Kolektiv autorů (2020): Oblastní plán rozvoje lesů. Přírodní lesní oblast 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy. Všeobecné údaje, platnost 2021–2040. – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž.

Kužela, L. (2018): Chráněné krajinné celky Zlínského kraje. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti. Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Chlachula, Ph.D. et Ph.D.

Lacina, D. (2015): Botanický inventarizační průzkum PR Bukové hory. – Ms., 5 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Lacina, D. (2016): Plán péče o přírodní rezervaci Bukové hory na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2026. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Míchal, I. et Petříček, V. [eds.] et al. (1999): Péče o chráněná území: II. Lesní společenstva. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 714 s.

Trávníček, D. et Elsnerová, M. (2001): Plán péče na období 2002–2012 pro zvláště chráněné území PR Bukové hory. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.


Aktualizováno 1. 1. 2022   Úvodní stránka Zpět