Přírodní park Želechovické paseky

Přírodní park Želechovické paseky (20. 4. 2007), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní park Želechovické paseky (20. 4. 2007)

Základní údaje: Přírodní park Želechovické paseky se nachází na jihovýchodě správního území statutárního města Zlína, na částech katastrálních území Kudlov, Jaroslavice a Želechovice nad Dřevnicí. Vyhlášeno nařízením Rady města Zlína č. 645/25R/2001 ze dne 17. 12. 2001. Celková rozloha vymezeného území je 1047,9 ha. Mapy.cz.

Účel a poslání: Přírodní park se zřizuje za účelem ochrany dochovaného krajinného rázu na území se soustředěnými významnými přírodními a estetickými hodnotami krajiny. Posláním přírodního parku je zachování, ochrana a podpora přírodních a kulturních hodnot vyvážené krajiny.

Přírodní park Želechovické paseky (2. 5. 2002)

Krajinný ráz je výsledkem přírodního, kulturního a historického vývoje území. Přírodní park „Želechovické paseky“ je tvořen především harmonickým uspořádáním přírodních a civilizačních krajinných prvků podle principů pasekářského způsobu hospodaření a využívání krajiny. Pasekářský typ osídlení je určujícím znakem, který s ostatními, převážně přírodními složkami se vzájemně doplňuje v pestrém složení mozaikového střídání.

Přírodní park Želechovické paseky (4. 4. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní park Želechovické paseky (4. 4. 2003)

Vymezení hranic přírodního parku: východní hranici tvoří v převážné míře silnice III/49020, která je současně hranicí již vyhlášeného přírodního parku Vizovické vrchy. Hranici dále tvoří povodí potoka Vidovka v Zeleném údolí a opět komunikace III/49020 směrem na Provodov. Jižní hranice tvoří společná hranice mezi katastrálním územím Želechovice nad Dřevnicí a katastrálním území Provodov, z části pak lesní cesta v úseku Klenčov - Pindula až po napojení k silnici II/490. Západní hranici tvoří silnice II/490 v úseku Pindula až po oblouk zatáčky pod kótou 480, kde přechází v severozápadní hranici vedenou po cestě hřebenové trasy k Jaroslavickým pasekám. Tato trasa cesty je souvislou hranicí vedoucí přes místní tratě Vavrušky, vrch Ubica až do zastavěné části katastrálního území Želechovice nad Dřevnicí, kde se opět stýká se silnicí III/49020.

Přírodní park Želechovické paseky (2. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva  

Management, ohrožení:
Při tvorbě lesních hospodářských plánů je nutné navrhovat zachování a zvyšování podílu původních, stanovištně vhodných dřevin, především listnáčů, provádět hospodářskou činnost v souladu s účelem a posláním přírodního parku vedoucí k obnově optimálního stavu krajiny, zaměřit se na protierozní ochranu půdy a na revitalizační opatření, chránit a udržovat povrchové zdroje vody (studánky, pramenné vývěry, lesní prameniště), provádět obnovu, tvorbu a údržbu územního systému ekologické stability všech kategorii, nutno se chovat tak, aby okolí nebylo rušeno nadměrným hlukem, zabezpečit zachování, tvorbu a údržbu lesních a polních cest a pěšin, zejména turisticky značených.

V hospodářských porostech lesa se zachovalou přirozenou listnatou skladbou podporovat přirozené zmlazení, porosty ve významných krajinných stanovištích (na horizontech, okrajích lesa) vyčlenit do lesa zvláštního určení.

Hospodářskou činnost ve volné krajině (zejména zemědělskou) provádět za účelem poslání přírodního parku a to: zachovávat a obnovovat všechny přirozené prvky protierozní ochrany, podporovat obnovu trvale travnatých porostů, podporovat obnovu ovocných sadů s původními odrůdami, chránit a udržovat povrchové zdroje vody.

Přírodní park Želechovické paseky (4. 4. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní park Želechovické paseky (4. 4. 2003)


Literatura:

Anonymus (2001): Nařízení obce „O zřízení a vymezení přírodního parku Želechovické paseky” č. 4/2001. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Batoušek, P. (2012): Plán péče o přírodní rezervaci Bukové hory na období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2022. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Hrabec, J. a kol. (2013): Přírodní parky Zlínského kraje. – 1. vyd. Zlín: Zlínský kraj, 194 pp.

Jurečková, A. (2015): Oblasti krajinného rázu ve Zlínském kraji. – Diplomová Práce. Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká Fakulta, Geografický ústav. Vedoucí práce: RNDr. Martin Culek, Ph. D.

Lacina, D. (2015): Botanický inventarizační průzkum PR Bukové hory. – Ms., 5 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Lacina, D. (2016): Plán péče o přírodní rezervaci Bukové hory na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2026. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod v lokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. – Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Zelené údolí na období 2005-2015. – Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Trávníček, D. et Elsnerová, M. (2001): Plán péče na období 2002–2012 pro zvláště chráněné území PR Bukové hory. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.


Aktualizace 12. 1. 2024   Úvodní stránka Zpět