Přírodní památka U rybníka

Přírodní památka U rybníka (9. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka U rybníka (9. 5. 2011)

Základní údaje: Přírodní památka U rybníka představuje minerální pramen v údolí potoka Baláš, který protéká Malenovicemi. Pramen vyvěrá přímo pod náspem komunikace z Malenovic do Bohuslavic, pod zahrádkářskou osadou. Nachází se na levém břehu potoka, asi 200 m jižně od Malenovického rybníka. Katastrální území Malenovice u Zlína. Vyhlášeno nařízením Rady města Zlína o zřízení a vymezení přírodních památek č. 14/2000 ze dne 20. 11. 2000 s účinnosti od 1. 1. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 5635. Kategorie IUCN: přírodní památka. Celková výměra 0,0002 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Pramen minerální vody, geologický fenomén na území Zlínska.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurská skupina). Horniny magurského flyše jsou zde zastoupeny račanskou jednotkou, a to zlínskými a belovežskými vrstvami. Jedná se o flyšové střídání jílovců a pískovců, většinou s převahou jílovcových souvrství. Flyšové horniny zde byly překryty pleistocenními a holocenními uloženinami.

Studna s minerální vodou, PP U rybníka (9. 5. 2011)   Přírodní památka U rybníka, detail studny (9. 5. 2011)

Studna s minerální vodou,
PP U rybníka (9. 5. 2011)

 

Přírodní památka U rybníka,
detail studny (9. 5. 2011)

Hydrologické poměry: Povodí potoka Baláš, který je levostranným přítokem řeky Dřevnice spadající do povodí řeky Moravy. Celé území lze charakterizovat jako velmi chudé na podzemní vodu, což je znakem celých vnějších Karpat. Všeobecný nedostatek je dán dvěma hlavními důvody: jednak mnohonásobným střídáním flyšových pískovců a nepropustných jílovitých břidlic, což má za následek celkovou nízkou vodní jímavost, jednak intenzivním zvrásněním celého souvrství, což znemožňuje hromadění většího množství podzemních vod. Z uvedených důvodů lze tuto oblast charakterizovat jako území s množstvím drobných pramenných zdrojů. Jejich vydatnost je většinou nepatrná.

Přírodní památka U rybníka (20. 4. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka U rybníka (20. 4. 2004)

Minerální pramen: Analýza vody z tohoto pramene ukázala, že lze pramen zařadit mezi vody minerální, a to pro zvýšený obsah sirovodíku rozpuštěného ve vodě. Voda z pramene je sirná, prostá, hydrogenuhličitanová vápenatá, hypotonická. U této vody se rovněž projevuje celková mineralizace.

Babočka síťkovaná (Araschnia levana) je běžným druhem v okolí PP U rybníka (4. 7. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Babočka síťkovaná (Araschnia levana) je běžným druhem v okolí PP U rybníka (4. 7. 2003)

Flóra a vegetace, fauna: Území není pro svou malou rozlohu botanicky ani zoologicky nijak významné.

Lesnictví: Pramen se nachází v blízkosti listnatých lesů s převahou buku.

Management, ohrožení: Podle vyhlášky o zřízení zvláště chráněného území a plánu péče je třeba zamezit nežádoucí činnosti v ochranném pásmu (veškeré činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci pramene či změnu jeho vydatnosti – např. hnojení, používání chemických přípravků, změny vodního režimu). Pramen „U rybníka“ vyvěrá přímo pod náspem komunikace Malenovice – Bohuslavice a jímka byla proto zajištěna proti možnosti vniknutí srážkových vod z této komunikace. Východní část údolí tvoří zahrádky a orná půda, jejich agrochemické obhospodařování může mít negativní vliv na podzemní vodu (dusíkaté látky, pesticidy).

Malenovický rybník (4. 7. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Malenovický rybník (4. 7. 2003)


Literatura:

Girgel, M., Hrabec, J. & Šnajdara, P. (2008): Minerální prameny Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje 2008.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod v lokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku U rybníka na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.


Aktualizováno 9. 9. 2018    Úvodní stránka Zpět