Přírodní památka Pernikářská

Pěnovcové prameniště v přírodní památce Pernikářská (12. 4. 2015)

Pěnovcové prameniště v přírodní památce Pernikářská (12. 4. 2015)

Základní údaje: Přírodní památka Pernikářská představuje lesní porosty s pěnovcovým prameništěm na jižně orientovaných svazích pod Obecním kopcem (západní část hřbetu Ondřejovsko) v pramenné oblasti pravostranného přítoku Fryštáckého potoka. Nachází se v jihozápadní části Hostýnských vrchů (celek Hostýnsko-vsetínská hornatina, okrsek Lukovská hornatina), v nadmořské výšce 390 až 480 m, asi 2 km severovýchodně od obce Lukoveček. Katastrální území Lukoveček. Vyhlášeno nařízením Krajského úřadu Zlínského kraje č. 6/2014 ze dne 13. 1. 2014. Kód lokality ÚSOP: 5840. Kategorie IUCN: IV - řízená rezervace. Celková výměra 5,3762 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: lesní pěnovcová prameniště (petrifikující prameny s tvorbou pěnovců), květnaté bučiny (bučiny asociace Luzulo-Fagetum).

PP Pernikářská (12. 4. 2015)   Prameniště v PP Pernikářská (12. 4. 2015)

PP Pernikářská (12. 4. 2015)

 

Prameniště v PP Pernikářská (12. 4. 2015)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří hrubozrnné pískovce až polymiktní slepence lukovských vrstev (paleocén) svrchního soláňského souvrství račanské jednotky magurského příkrovu ve flyšovém pásmu Západních Karpat. Přítomnost vápnitých vrstev v podloží umožnila vznik lesního pěnovcového prameniště, které se nachází v horní části chráněného území. Převažujícím půdním typem jsou kambizemě, v okolí potoků a pramenišť pseudoglejové kambizemě až pseudogleje.

Pěnovec v přírodní památce Pernikářská (12. 4. 2015)

Pěnovec v přírodní památce Pernikářská (12. 4. 2015)

Flóra a vegetace: V přírodní památce Pernikářská převažuje lesní vegetace, kterou tvoří druhově chudá acidofilní bučina asociace Luzulo-Fagetum. Ve stromovém patře převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), dále je zastoupen dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus) a bříza bělokorá (Betula pendula), vtroušeny jsou další dřeviny jako javor klen (Acer pseudoplatanus) ojediněle borovice lesní (Pinus sylvestris), na prameništích olše lepkavá (Alnus glutinosa). Keřové patro je slabě vyvinuto, tvoří jej lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a přirozené zmlazení dřevin.

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)   Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides)

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)

 

Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides)

 Bučina je téměř bez bylinného patra, pouze místy v okolí pramenišť se vyskytuje bika bělavá (Luzula luzuloides), sasanka hajní (Anemone nemorosa), rozrazil horský (Veronica montana), violka lesní (Viola reichenbachiana), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), orsej jarní (Ficaria verna) a podbílek šupinatý (Lathraea squamaria).

Acidofilní bučina v přírodní památce Pernikářská (12. 4. 2015)

Acidofilní bučina v přírodní památce Pernikářská (12. 4. 2015)

Fauna: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Z motýlů se v jarním aspektu vyskytuje charakteristický druh bukových lesů martináček bukový (Aglia tau). Území přírodní památky a širší okolí je významným útočištěm a hnízdištěm řady druhů ptactva. Z ohrožených druhů se zde vyskytuje např. krkavec velký (Corvus corax), datel černý (Dryocopus martius) a strakapoud velký (Dendrocopos major).

PP Pernikářská (12. 4. 2015)   Studánka v PP Pernikářská (12. 4. 2015)

PP Pernikářská (12. 4. 2015)

 

Studánka v PP Pernikářská (12. 4. 2015)

Natura 2000: PP Pernikářská se z větší části (4,6593 ha) překrývá s Evropsky významnou lokalitou Velká Vela (kód CZ0720192) v kategorii přírodní památka o celkové rozloze 770,6784 ha. Na území se nacházejí zachovalá a plošně rozsáhlá lesní společenstva od karpatských dubohabřin přes společenstva submontánních bučin až po montánní bučiny, maloplošně jsou zastoupeny také jasanovo-olšové luhy a lesní prameniště s tvorbou pěnovců.

Přírodní památka Pernikářská (12. 4. 2015)

Přírodní památka Pernikářská (12. 4. 2015)


Literatura:

Kravalová-Hrubcová, E. (1983): Floristická studie jižních svahů Hostýnských vrchů. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce F. Dvořák.

Pavelčíková, L., Pavelčík, P. (2013): Plán péče o PP Pernikářská 2013 - 2023. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. & Pazderová, M. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Velká Vela. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Lacina, D., Kupec, P. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. EVL Velká Vela. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.


Aktualizováno 9. 10. 2018 Hostýnské vrchy Úvodní stránka Nahoru Zpět