Přírodní památka Ondřejovsko

Přírodní památka Ondřejovsko (24. 4. 2015)

Přírodní památka Ondřejovsko (24. 4. 2015)

Základní údaje: Přírodní památka Ondřejovsko představuje zachovalé přírodě blízké lesní porosty ve vrcholových partiích zalesněného skalnatého hřbetu kóty Ondřejovsko (633,8 m n. m.) svahů exponovaných převážně na jih a sever. Nachází se v jihozápadní části Hostýnských vrchů (celek Hostýnsko-vsetínská hornatina, okrsek Lukovská hornatina), v nadmořské výšce 580 až 634 m n. m. nedaleko PP Bzová, asi 3 km severozápadně od obce Vlčková. Katastrální území Vlčková, přírodní park Hostýnské vrchy. Vyhlášeno 16. 4. 1987. Kód lokality ÚSOP: 1429. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 4,2841 ha. Mapy.cz.

PP Ondřejovsko (15. 10. 2002)   PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

PP Ondřejovsko (15. 10. 2002)

 

PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Předmět ochrany: Zachování původní druhové skladby v lesních typech lipové javořiny a klenové bučiny s jedlí v Hostýnských vrších.

Mrazový srub v PP Ondřejovsko (5. 4. 2004)

Mrazový srub v PP Ondřejovsko (5. 4. 2004)

Geologie, půdní poměry: Z hlediska geologického členění spadá území do račanské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma vnějších Západních Karpat. Geologický podklad přírodní památky tvoří lukovské vrstvy soláňského souvrství (svrchní paleocén), v nichž převažují hrubě lavicovité arkózové pískovců nad jílovci. Místy se v nich nacházejí polohy slepenců, které obsahují valouny exotického materiálu.

Mírně ukloněné skalní bloky porůstají mechy, PP Ondřejovsko (15. 10. 2002)   Výklenky typu abri na úpatí mrazového srubu, PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Mírně ukloněné skalní bloky porůstají mechy,
PP Ondřejovsko (15. 10. 2002)

 

Výklenky typu abri na úpatí mrazového srubu.
PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Tyto horniny vystupují ve vrcholových partiích na povrch jako skalnatý hřbet s mrazovým srubem. Půdní povrch je kamenitý až balvanitý, místy se sutěmi. Půdním typem jsou ve vyšších partiích rankery, v nižších polohách mezotrofní a pseudoglejové kambizemě.

Mrazový srub ve vrcholových partiích PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Mrazový srub ve vrcholových partiích PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Flóra a vegetace: Vegetaci přírodní památky Ondřejovsko tvoří společenstva květnatých bučin asociace Dentario enneaphylli-Fagetum, na sutích společenstva suťových lesů asociace Lunario-Aceretum. Převládající dřevinoustromového patra je buk lesní (Fagus sylvatica), hojně je zastoupen javor klen (Acer pseudoplatanus), nalezneme také zde jilm drsný (Ulmus glabra), dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), lípu srdčitou (Tilia cordata) a smrk ztepilý (Picea abies), ojediněle osiku obecnou (Populus tremula). V mlazině se kromě výše uvedených dřevin objevuje modřín opadavý (Larix decidua) a vrba jíva (Salix caprea). Jedle bělokorá (Abies alba) je na ústupu a většina jedinců již uschla.

Křivatec žlutý (Gagea lutea), PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)   Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Křivatec žlutý (Gagea lutea)
PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

 

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)
PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

V keřovém patře se zejména ve vrcholově skalnaté partii rozmáhá maliník (Rubus idaeus). Díky značnému prosvětlení hřebenových částí je vyvinuto velmi bohaté bylinné patro, jehož druhové složení je charakteristické pro květnaté bučiny. Z chráněných druhů rostlin zde můžeme najít lilii zlatohlávek (Lilium martagon), měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva) a také sněženku podsněžník (Galanthus nivalis).

Porost pralesovitého charakteru v přírodní památce Ondřejovsko (5. 5. 2004)

Porost pralesovitého charakteru v přírodní památce Ondřejovsko (5. 5. 2004)

Dále zde roste např. árón východní (Arum cylindraceum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), hrachor jarní (Lathyrus vernus), jestřábník zední (Hieracium murorum), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), křivatec žlutý (Gagea lutea), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera ), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), ostřice chlupatá (Carex pilosa), papratka samičí (Athyrium filix-femina), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), svízel vonný (Galium odoratum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), violka lesní (Viola reichenbachiana), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a další. Na skalách se poměrně hojně vyskytuje osladič obecný (Polypodium vulgare).

Pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum),  PP Ondřejovsko (15. 10. 2002)

Pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum), PP Ondřejovsko (15. 10. 2002)

Mykoflóra: V přírodní památce Ondřejovsko byla zkoumána také bohatá mykoflóra. Kromě běžných druhů makroskopických hub se zde vyskytuje i několik druhů vzácnějších, jako např. hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans), korálovec jedlový (Hericium flagellum), psivka obecná (Mutinus caninus), ryzec lososový (Lactarius salmonicolor), ryzec ostrý (Lactarius acris) a řasnatka síromléčná (Peziza succosa).

Hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans)

Hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans)

Fauna: V zachovalé bučině se nacházejí přestárlé a odumírající stromy s množstvím stojícího i padlého odumřelého dřeva různých průměrů a v různých stádiích rozkladu, na které jsou svým vývojem vázány četné saproxylické druhy bezobratlých, zvláště hmyzu. Na území přírodní památky byl proveden entomologický průzkum zaměřený na brouky (Coleoptera), během kterého byl zaznamenán výskyt několika chráněných a ohrožených druhů zařazených do červeného seznamu bezobratlých ČR. K nejvzácnějším patří kriticky ohrožený rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus) a lenec žlutohnědý (Mycetoma suturale), z  dalších vzácnějších druhů uvedených v červeném seznamu se vyskytují např. drabčík Carphacis striatus, dřevomil bukový (Eucnemis capucinus) a dřevomil  Hylis cariniceps, hrotnatec tesaříkovitý (Pseudocistela ceramboides), houbožrouti Mycetophagus decempunctatus, M. fulvicollis a M. populi, lenec Melandrya caraboides, kovařík Denticollis rubens, potemník Prionychus melanarius, tesařík páskovaný (Leptura aurulenta) a vrtavec Ptinus schlerethi, z chráněných druhů svižník polní (Cicindela campestris) a lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), dále se zde vyskytuje např. několik druhů střevlíkovitých brouků (Carabidae). Z obojživelníků je zastoupen mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Na hřebeni Ondřejovska a v jeho širším okolí nachází potravní zdroje, útočiště a vhodné hnízdní podmínky řada ohrožených a vzácných druhů ptáků. Mezi nejvýznamnější patří strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) a krkavec velký (Corvus corax), dále byli pozorováni např. ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), datel černý (Dryocopus martius), včelojed lesní (Pernis apivorus) a čáp černý (Ciconia nigra), který by zde též mohl nalézt vhodné podmínky pro úspěšné zahnízdění. V minulosti bylo na území přírodní památky zaznamenáno hnízdění výra velkého (Bubo bubo).

Přírodní památka Ondřejovsko (24. 4. 2015)

Přírodní památka Ondřejovsko (24. 4. 2015)

Torzo buku lesního v roce 2004. PP Ondřejovsko (5. 5. 2004)   A stejní torzo o 10 let později. PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Torzo buku lesního v roce 2004.
PP Ondřejovsko (5. 5. 2004)

 

A stejní torzo o 10 let později.
PP Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Lesnictví: Porost má výrazný pralesovitý charakter se dvěma vyvinutými etážemi. První etáž tvoří silná kmenovina složená především z buků o stáří asi 180 let (vztaženo k roku 2024), většina jedinců se již nachází ve stadiu rozpadu. V druhé etáži převládá mlazina až kmenovina nastávající, jež vzešla hlavní měrou přirozenou obnovou, a jen místy pochází z výsadby. Věková struktura druhé etáže se pohybuje od 15 do 80 let. Z hlediska lesnické typologie se zde nachází svěží bučina skeletnatější – exponovaná (4S7e), svěží kamenitá bučina modální (4F1), sketelová bučina bohatší (4Y3) a obohacená kamenitá lipová bučina chudší (4A2).

Tlející padlé kmeny v přírodní památce Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Tlející padlé kmeny v přírodní památce Ondřejovsko (22. 3. 2014)

Management, ohrožení: Jedle bělokorá, která zde byla původně bohatě zastoupena, je na ústupu, podobně jako v  ostatních lesních rezervacích Hostýnských vrchů. V současnosti se zde již žádné vzrostlé jedle nenacházejí. Přirozené zmlazení, které se tu a tam vyskytuje, trpí okusem zvěře. Přesto však představuje jistou šanci, že se tato dřevina na lokalitě udrží – bylo by však žádoucí zajistit její ochranu formou oplocenek nebo individuální ochranou. Přemnožená spárkatá zvěř narušuje nejen přirozené zmlazení dřevin, ale poškozuje okusem i rostliny bylinného patra, především lilii zlatohlavou. Pro zachování charakteru této přírodní památky je třeba snížit stavy spárkaté zvěře, ponechat lesní porosty samovolnému vývoji, neodstraňovat stojící i ležící mrtvé dřevo, při probírkách se zaměřit na nepůvodní smrky a modříny.

Ručně vytesané korýtko „Janoškův veksl“ v PP Ondřejovsko (15. 10. 2002)

Ručně vytesané korýtko „Janoškův veksl“ v PP Ondřejovsko (15. 10. 2002)

Přírodní památka Ondřejovsko je jednou ze zastávek naučné stezky, která vychází z Lukova. Návštěvníky zavede také k dalším chráněným územím (PP Bezedník, PP Bzová, PP Chladná dolina a PP Vela) a seznámí je tak s nejhodnotnějšími partiemi této části Hostýnských vrchů. Ohrožení přírodní památky ze strany neukázněných návštěvníků představuje poškozování skalních útvarů, rozdělávání ohňů pod skalními převisy a jízda na terénních motocyklech.

Lesní porost v jižní části PP Ondřejovsko (24. 4. 2015)

Lesní porost v jižní části PP Ondřejovsko (24. 4. 2015)

Natura 2000: PP Ondřejovsko tvoří jádrové území Evropsky významné lokality Ondřejovsko (kód CZ0720190) v kategorii PP o celkové rozloze 298,0803 ha. Tato EVL představuje rozsáhlý komplex se zachovalými lesními společenstvy, z nichž nejvýznamnější jsou květnaté bučiny asociace Asperulo-Fagetum, četná jsou také lesní pěnovcová prameniště, která jsou prioritním stanovištěm soustavy Natura 2000.

Lesní porost v západní části PP Ondřejovsko (23. 3. 2014)

Lesní porost v západní části PP Ondřejovsko (23. 3. 2014)


Literatura:

Batoušek, P. (2016): Floristický inventarizační průzkum lokality PP Ondřejovsko. – Ms. Depon in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Elsnerová, M., Krist ,J. et Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Holec, J.et Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Chobot, K. et Němec, M. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Jurová, A. (2008): Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Zlínska. – Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín Buček.

Kirchner, K. et Krejčí, O. (1995): Databáze významných geologických lokalit: 1058 Ondřejovsko [online]. – Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-19].
Dostupné z: http://lokality.geology.cz/1058.

Konvička, O. (2021): Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v PP Ondřejovsko. – Ms. Depon in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Kravalová-Hrubcová, E. (1983): Floristická studie jižních svahů Hostýnských vrchů. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce F. Dvořák.

Kulková, P., Kelarová J. et Schneider, J. (2011): Plán péče pro přírodní památku Ondřejovsko na období 2012–2021. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 223.

Novák, J. et Novák, M. (2010): Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. Online serial at <https://mollusca.sav.sk> 24-October-2010.

Polčák, J. (2017): Inventarizační mykologický průzkum PP Ondřejovsko. – Ms. Depon in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Sedláček, V. (2021): Plán péče o přírodní památku Ondřejovsko na období 2022–2031. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Pazderová, M. et Lampartová, I. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Ondřejovsko. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Lacina, D., Kupec, P. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. Hostýnské vrchy, EVL Ondřejovsko (Kód lokality: CZ720190). – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Svačina, T. (2000) Přírodní podmínky Hostýnských vrchů. – ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Šnajdara, P., Trávníček, D., Konvička, O., Spitzer, L., Beneš, J. et Šnajdarová, M. [eds.] (2020): Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. – 1. vyd. Zlín: Zlínský kraj, 180 pp.

Troneček, J. (2010): Příspěvek k poznání rozšíření kapradinovitých rostlin v Hostýnských vrších. In: Trávníček, D. et Šušolová, J. [eds.]: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.–11. 6. 2010. – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Vymazal, M. (2013): Habitatové nároky strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) v Hostýnských vrších. – Diplomová prace, 55 s., 4 přílohy. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecka fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.

Vymazal, M. (2018): Inventarizační průzkum ptáků v přírodní památce Ondřejovsko v roce 2018. – Ms. Depon in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín. 


Aktualizace 17. 1. 2024 Hostýnské vrchy Úvodní stránka Nahoru Zpět