Přírodní památka Pod Obecním kopcem

Květnatá bučina v přírodní památce Pod Obecním kopcem (24. 4. 2015)

Květnatá bučina v přírodní památce Pod Obecním kopcem (24. 4. 2015)

Základní údaje: Přírodní památka Pod Obecním kopcem představuje lesní porosty s pěnovcovými prameništi na severozápadním svahu hřbetu Ondřejovsko (západní vrchol, 632 m n. m.). Nachází se v jihozápadní části Hostýnských vrchů (celek Hostýnsko-vsetínská hornatina, okrsek Lukovská hornatina), v nadmořské výšce 480 až 565 m, asi 3 km severovýchodně od obce Lukoveček a 2 km západně od PP Ondřejovsko. Katastrální území Lukoveček. Vyhlášeno 31. 12. 2013. Kód lokality ÚSOP: 5822. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 5,1997 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: lesní pěnovcová prameniště (petrifikující prameny s tvorbou pěnovců), květnaté bučiny (bučiny asociace Luzulo-Fagetum).

Květnatá bučina v přírodní památce Pod Obecním kopcem (24. 4. 2015)

Květnatá bučina v přírodní památce Pod Obecním kopcem (24. 4. 2015)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří hrubozrnné pískovce až polymiktní slepence lukovských vrstev (paleocén) svrchního soláňského souvrství račanské jednotky magurského příkrovu ve flyšovém pásmu Západních Karpat. Přítomnost vápnitých vrstev v podloží umožnila vznik několika lesních pěnovcových pramenišť. Převažujícím půdním typem jsou kambizemě, v okolí potoků a pramenišť pseudoglejové kambizemě až pseudogleje.

Flóra a vegetace: V lesní vegetaci přírodní památky Pod Obecním kopcem zcela převažují společenstva květnatých bučin asociace Dentario enneaphylli-Fagetum různé věkové, druhové i prostorové struktury. Ve stromovém patře dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), v příměsi je zastoupena celá řada dřevin, např. jedle bělokorá (Abies alba), lípa srdčitá (Tilia cordata), dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ale i smrk ztepilý (Picea abies) a modřín opadavý (Larix decidua). Pouze na malé části území se nachází několik menších či větších lesních pěnovcových pramenišť (biotop (R1.3) s velmi nízkou tvorbou pěnovců. Jedná se spíše o přechod k biotopu lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4). Vegetace v okolí pramenišť je druhově poměrně chudá, dominuje v ní sítina rozkladitá (Juncus effusus) a devětsil bílý (Petasites albus).

Přírodní památka Pod Obecním kopcem (24. 4. 2015)

Přírodní památka Pod Obecním kopcem (24. 4. 2015)

Fauna: Podrobné zoologické průzkumy dosud nebyly provedeny.

Lesnictví: Lesní společenstva náleží k lesním typům bohatá bučina s ostřicí chlupatou (4B2) a na malé ploše obohacená bučina (4D). Struktura porostů je ovlivněna hospodářskou činností, porosty jsou většinou stejnověké, jednoúrovňové.

Natura 2000: Přírodní památka Pod Obecním kopcem je součástí Evropsky významné lokality Ondřejovsko (kód CZ0720190) v kategorii PP o celkové rozloze 298,0803 ha. Tato EVL představuje rozsáhlý komplex se zachovalými lesními společenstvy, z nichž nejvýznamnější jsou květnaté bučiny asociace Asperulo-Fagetum, četná jsou také lesní pěnovcová prameniště, která jsou prioritním stanovištěm soustavy Natura 2000.

Jihozápadní okraj PP Pod Obecním kopcem (24. 4. 2015)

Jihozápadní okraj PP Pod Obecním kopcem (24. 4. 2015)


Literatura:

Kravalová-Hrubcová, E. (1983): Floristická studie jižních svahů Hostýnských vrchů. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce F. Dvořák.

Pavelčíková, L., Pavelčík, P. (2013): Plán péče o PP Pod Obecním kopcem 2013 - 2023. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider J., Lacina D., Kupec, P. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. HOSTÝNSKÉ VRCHY EVL Ondřejovsko (Kód lokality: CZ720190). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider J., Kozumplíková A., Pazdrová M. & Lampartová I. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Ondřejovsko. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.


Aktualizováno 9. 10. 2018 Hostýnské vrchy Úvodní stránka Nahoru Zpět