Přírodní památka Sirnaté lázně

Přírodní památka Sirnaté lázně (9. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Sirnaté lázně (9. 5. 2011)

Základní údaje: Přírodní památka Sirnaté lázně představuje zdroj minerální vody. Tato kopaná studna je situovaná v areálu bývalých sirnatých lázní pod Malenovickým hradem. Nachází se v mírném svahu na levém břehu potoka Baláš, ve vzdálenosti 8 m od potoka. Katastrální území Malenovice u Zlína. Vyhlášeno nařízením Rady města Zlína o zřízení a vymezení přírodních památek č. 14/2000 ze dne 20. 11. 2000 s účinnosti od 1. 1. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 5634. Kategorie IUCN: přírodní památka. Celková výměra 0,0002 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Pramen minerální vody, geologický fenomén na území Zlínska.

Geologie, půdní poměry:  Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurská skupina). Horniny magurského flyše jsou zde zastoupeny račanskou jednotkou, a to zlínskými a belovežskými vrstvami. Jedná se o flyšové střídání jílovců a pískovců, většinou s převahou jílovcových souvrství. Flyšové horniny zde byly překryty pleistocenními a holocenními uloženinami.

PP Sirnaté lázně - studna s minerální vodou pod Malenovickým hradem   Přírodní památka Sirnaté lázně (9. 5. 2011)

Studna s minerální vodou pod
Malenovickým hradem (9. 5. 2011)

 

Přírodní památka Sirnaté lázně
(9. 5. 2011)

Hydrologické poměry: Povodí potoka Baláš, který je levostranným přítokem řeky Dřevnice spadající do povodí řeky Moravy. Celé území lze charakterizovat jako velmi chudé na podzemní vodu, což je znakem celých vnějších Karpat. Všeobecný nedostatek je dán dvěma hlavními důvody: jednak mnohonásobným střídáním flyšových pískovců a nepropustných jílovitých břidlic, což má za následek celkovou nízkou vodní jímavost, jednak intenzivním zvrásněním celého souvrství, což znemožňuje hromadění většího množství podzemních vod. Z uvedených důvodů lze oblast charakterizovat jako území s množstvím drobných pramenných zdrojů. Jejich vydatnost je většinou nepatrná.

Minerální pramen: Analýza vody z tohoto pramene ukázala, že voda je sirná, slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitano-chloridová sodná, se zvýšeným obsahem lithia a aniontů fluoridů a jodidů, hypotonická. Pramen lze zatřídit mezi vody minerální pro vysokou celkovou mineralizaci, obsah rozpuštěného sirovodíku a zvýšené obsahy iontů lithia, fluoridů a jodidů.

Přírodní památka Sirnaté lázně - povlaky vyloučených minerálů na odtoku ze studny (9. 12. 2003)   Přírodní památka Sirnaté lázně - povlaky vyloučených minerálů na odtoku ze studny (9. 12. 2003)

Přírodní památka Sirnaté lázně - povlaky vyloučených minerálů na odtoku ze studny (9. 12. 2003)

Flóra a vegetace, fauna: Území není pro svou malou rozlohu botanicky ani zoologicky nijak významné.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení: Podle vyhlášky o zřízení zvláště chráněného území a plánu péče je třeba zamezit nežádoucí činnosti v ochranném pásmu (veškeré činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci pramene či změnu jeho vydatnosti – např. hnojení, používání chemických přípravků, změny vodního režimu). Studna v bývalých sirnatých lázních je situována v blízkosti areálu zemědělského družstva a na něj navazujícího komplexu průmyslových budov. Je zde velké riziko znečištění vody, ve vzdálenosti asi 20 m se nachází hospodářská budova (bývalý kravín).


Literatura:

Čajková, N. (2014): Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Zlínského kraje. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Jakub Jirásek.

Girgel, M., Hrabec, J. & Šnajdara, P. (2008): Minerální prameny Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje 2008.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod v lokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Sirnaté lázně na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.


Aktualizováno 18. 12. 2018    Úvodní stránka Zpět