Přírodní památka Polichno - Pod duby

Přírodní památka Polichno - Pod duby (19. 4. 2009), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Polichno - Pod duby (19. 4. 2009)

Základní údaje: Přírodní památka Polichno - Pod duby představuje pestrou mozaiku lesíků a křovin obklopenou pastvinami. Nachází se na východním úbočí kóty Barák (383 m n. m.) ve Vizovické vrchovině (podcelek Hlucká pahorkatina, okrsek Prakšická pahorkatina) v nadmořské výšce 240 až 320 m, při severozápadním okraji obce Polichno. Katastrální území Polichno. Vyhlášeno nařízením Krajského úřadu Zlínského kraje č. 7/2013 ze dne 2. 12. 2013. Evidenční kód ÚSOP: 5985. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 13,77 ha, výměra vyhlášeného ochranného pásma 0,98 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Bourovec trnkový - evropsky významný druh a jeho biotop.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je tvořen paleogenními horninami vsetínských vrstev (svrchní eocén — spodní oligocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Ve flyšových vrstvách převažují šedé a zelenošedé vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci. Půdním typem je kambizem oglejená vyluhovaná.

Přírodní památka Polichno - Pod duby (19. 4. 2009), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Polichno - Pod duby (19. 4. 2009)

Flóra a vegetace: Pestrá mozaika vegetace zahrnuje karpatské dubohabřiny asociace Carici pilosae-Carpinetum, mezofilní křoviny svazu Berberidion, degradované lesní lemy svazu Trifolion medii a okrajově i travinobylinná společenstva. Botanický inventarizační průzkum zde nebyl dosud proveden.

Fauna: Provedený entomologický průzkum byl zaměřen na hlavní předmět ochrany - motýla bourovce trnkového (Eriogaster catax), který byl na lokalitě nalezen naposledy v roce 2005. Nejbližší místo s výskytem bourovce se nachází asi 900 m severovýchodně, existuje tedy možnost znovuosídlení lokality tímto druhem.

Přírodní památka Polichno - Pod duby (19. 4. 2009), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Polichno - Pod duby (19. 4. 2009)


Literatura:

Kesslerová, V. (1984): Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce F. Dvořák.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Polichno – Pod duby z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový). Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2011): Plán péče o přírodní památku Polichno – Pod duby na období 2011 - 2021. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Sviečková, J. (2011): Bourovec trnkový (Eriogaster catax) v okolí obce Polichno (EVL Polichno). Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, vedoucí práce ing. Vladimír Hula, Ph.D.

Valchářová, J. (2012): Vyhodnocení monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax (Lepidoptera). Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Martin Konvička, Ph. D. 


Aktualizováno 9. 10. 2018 Úvodní stránka Nahoru Zpět