Přírodní památka Zelené údolí

Přírodní památka Zelené údolí (18. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Zelené údolí (18. 5. 2011)

Základní údaje: Přírodní památku Zelené údolí tvoří minerální pramen, který se nachází mezi Želechovicemi a Provodovem v údolí potoka Vidovka v lokalitě nazývané „Zelené údolí“, ve spodní části areálu blízko rekreačních chat. Vyvěrající voda zde v minulosti vytvořila krátkou erozní rýhu v levobřežním svahu asi 30 m od potoka. Katastrální území Želechovice nad Dřevnicí. Vyhlášeno nařízením Rady města Zlína o zřízení a vymezení přírodních památek č. 14/2000 ze dne 20. 11. 2000 s účinnosti od 1. 1. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 5636. Kategorie IUCN: přírodní památka. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Pramen minerální vody, geologický fenomén na území Zlínska.

Erozní rýha na loučce pod studnou u PP Zelené údolí (5. 2. 2007)   Studna s vyvěrající minerální vodou v PP Zelené údolí (18. 5. 2011)

Erozní rýha na loučce pod studnou
u PP Zelené údolí (5. 2. 2007)

 

Studna s vyvěrající minerální vodou
v PP Zelené údolí (18. 5. 2011)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurská skupina). Horniny magurského flyše jsou zde zastoupeny račanskou jednotkou, a to zlínskými a belovežskými vrstvami. Jedná se o flyšové střídání jílovců a pískovců, většinou s převahou jílovcových souvrství. Flyšové horniny zde byly překryty pleistocenními a holocenními uloženinami.

Blatouch bahenní u přírodní památky Zelené údolí (13. 4. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Blatouch bahenní u přírodní památky Zelené údolí (13. 4. 2004)

Hydrologické poměry: Povodí potoka Vidovka, který je levostranným přítokem řeky Dřevnice spadající do povodí řeky Moravy. Celé území lze charakterizovat jako velmi chudé na podzemní vodu, což je znakem celých vnějších Karpat. Všeobecný nedostatek je dán dvěma hlavními důvody: jednak mnohonásobným střídáním flyšových pískovců a nepropustných jílovitých břidlic, což má za následek celkovou nízkou vodní jímavost, jednak intenzivním zvrásněním celého souvrství, což znemožňuje hromadění většího množství podzemních vod. Z uvedených důvodů lze tuto oblast charakterizovat jako území s množstvím drobných pramenných zdrojů. Jejich vydatnost je většinou nepatrná.

Přírodní památka Zelené údolí (5. 2. 2007) Přírodní památka Zelené údolí (5. 2. 2007)

Přírodní památka Zelené údolí (5. 2. 2007)

 

Přírodní památka Zelené údolí (5. 2. 2007)

Minerální pramen: Analýza vody z tohoto pramene ukázala, že voda je sirná, prostá, hydrogenuhličitano-síranová vápenato-hořečnatá, hypotonická. Z hlediska zařazení mezi minerální vody je zde určující zvýšený obsah sirovodíku.

Flóra a vegetace: Potencionální přirozenou vegetací je karpatská ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum). Prameniště a jeho okolí zarůstá dřevinami, převážně náletového původu, jako jsou jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies), u potoka roste olše lepkavá (Alnus glutinosa).

V ochranném pásmu na podmáčené loučce pod studnou se vyskytují vlhkomilné druhy jako např. blatouch bahenní (Caltha palustris), orsej jarní (Ficaria verna), ocún jesenní (Colchicum autumnale), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), přeslička obrovská (Equisetum telmateia), sítina rozkladitá (Juncus effusus) a ostřice (Carex sp.). Z okolí sem pronikají i typické lesní druhy, např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), árón východní (Arum cylindraceum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a kapraď samec (Dryopteris filix-mas).

Minerální pramen v přírodní památce Zelené údolí (18. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Minerální pramen v přírodní památce Zelené údolí (18. 5. 2011)

Fauna: Území není pro svou malou rozlohu zoologicky nijak významné, v okolí se vyskytují běžné druhy karpatských lesů.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí, v okolí se nacházejí listnaté lesy s převažujícím bukem lesním. Jedna z těchto bučin je chráněna v blízké přírodní rezervaci Bukové hory.

Management, ohrožení: Podle vyhlášky o zřízení zvláště chráněného území a plánu péče je třeba zamezit nežádoucí činnosti v ochranném pásmu (veškeré činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci pramene či změnu jeho vydatnosti – např. hnojení, používání chemických přípravků, změny vodního režimu). Pramen v Zeleném údolí je v současné době sveden pod úrovní terénu trubkou do jímky z betonových skruží. Lokalita se nachází v zalesněném území, ve spodní části areálu rekreačních chat. Je zde možné omezené ohrožení splaškovými vodami hlavně v době rekreační sezóny.


Literatura:

Girgel, M., Hrabec, J. & Šnajdara, P. (2008): Minerální prameny Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje 2008.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod v lokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Zelené údolí na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.


Aktualizováno 9. 9. 2018    Úvodní stránka Zpět