Přírodní památka Želechovické paseky

Přírodní památka Želechovické paseky (18. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Želechovické paseky (18. 5. 2011)

Základní údaje: Přírodní památka Želechovické paseky představuje minerální pramen se sirnou vodou, který je situován v údolí bezejmenného pravostranného přítoku potoka Obůrek jihovýchodně od obce Želechovice nad Dřevnicí, asi 400 m od areálu zemědělského družstva. Pramen vyvěrá pod svahem asi 5 m od potůčku mezi pískovcovými kameny, které zde vytvářejí 0,25 až 0,35 m hlubokou „studánku“ chráněnou dřevěným přístřeškem. Katastrální území Želechovice nad Dřevnicí. Vyhlášeno nařízením Rady města Zlína o zřízení a vymezení přírodních památek č. 14/2000 ze dne 20. 11. 2000 s účinnosti od 1. 1. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 5626. Kategorie IUCN: přírodní památka. Celková výměra 0,0002 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Pramen minerální vody, geologický fenomén na území Zlínska.

Přístřešek nad pramenem v roce 2003  

Přístřešek nad pramenem v roce 2003

 

Nový přístřešek v roce 2013

Geologie, půdní poměry:  Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurská skupina). Horniny magurského flyše jsou zde zastoupeny račanskou jednotkou, a to zlínskými a belovežskými vrstvami. Jedná se o flyšové střídání jílovců a pískovců, většinou s převahou jílovcových souvrství. Flyšové horniny zde byly překryty pleistocenními a holocenními uloženinami.

Minerální pramen v PP Želechovické paseky (14. 5. 2013), foto © Zdeněk Podešva

Minerální pramen v PP Želechovické paseky (14. 5. 2013)

Hydrologické poměry: Povodí potoka Obůrek, který je levostranným přítokem řeky Dřevnice spadající do povodí řeky Moravy. Celé území lze charakterizovat jako velmi chudé na podzemní vodu, což je znakem celých vnějších Karpat. Všeobecný nedostatek je dán dvěma hlavními důvody: jednak mnohonásobným střídáním flyšových pískovců a nepropustných jílovitých břidlic, což má za následek celkovou nízkou vodní jímavost, jednak intenzivním zvrásněním celého souvrství, což znemožňuje hromadění většího množství podzemních vod. Z uvedených důvodů lze tuto oblast charakterizovat jako území s množstvím drobných pramenných zdrojů. Jejich vydatnost je většinou nepatrná.

Označení pramene - minerální voda sirná   Odtok minerální vody

Označení pramene - minerální voda sirná

 

Odtok minerální vody z pramene

Minerální pramen: Pramen minerální vody zvané Sirkovica byl objeven v roce 1915. Analýza ukázala, že voda z tohoto pramene je sirná, slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitanová vápenato-sodná, hypotonická. Pramen lze zařadit mezi vody minerální vody, a to pro zvýšený obsah rozpuštěného sirovodíku a celkovou mineralizaci, která je však proti prostým podzemním vodám zájmového území pouze mírně zvýšená.

Minerální pramen v PP Želechovické paseky (10. 11. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Minerální pramen v PP Želechovické paseky (10. 11. 2003)

Flóra a vegetace, fauna: Území není pro svou malou rozlohu botanicky ani zoologicky nijak významné.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

15:55 7.2.2016
PP Želechovické paseky - okolí pramene po odstranění náletových dřevin (18. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Okolí pramene po odstranění náletových dřevin (18. 5. 2011)

Management, ohrožení: Podle vyhlášky o zřízení zvláště chráněného území a plánu péče je třeba zamezit nežádoucí činnosti v ochranném pásmu (veškeré činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci pramene či změnu jeho vydatnosti – např. hnojení, používání chemických přípravků, změny vodního režimu). V území není soustředěné osídlení, východní část je zalesněna a západní část tvoří orná půda. Je zde možný pouze negativní vliv agrochemického obhospodařování přilehlých pozemků. V roce 2007 byl pramen vyčištěn a osazen novým přístřeškem, byl také zlepšen přístup k prameni. Na přelomu let 2010-11 byly v okolí pramene odstraněny náletové dřeviny.

Přírodní památka Želechovické paseky je situována v údolí potoka (18. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Želechovické paseky je situována v údolí potoka (18. 5. 2011)


Literatura:

Girgel, M., Hrabec, J. & Šnajdara, P. (2008): Minerální prameny Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje 2008.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod v lokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Želechovické paseky na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.


Aktualizováno 9. 9. 2018    Úvodní stránka Zpět