Přírodní památka Slanice pramen

Přírodní památka Slanice  pramen (5. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Slanice pramen (5. 5. 2011)

Základní údaje: Přírodní památka Slanice - pramen představuje minerální pramen v údolí Slanického potoka. Nachází se ve Zlínské vrchovině asi 1,0 km západně od kóty Tlustá hora (458 m) nad sídlištěm Podhoří ve Zlíně-Loukách. Pramenní jímka je situována na pravém břehu potoka v nadmořské výšce 260 m. Katastrální území Zlín. Vyhlášeno nařízením Rady města Zlína o zřízení a vymezení přírodních památek č. 14/2000 ze dne 20. 11. 2000 s účinnosti od 1. 1. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 5627. Kategorie IUCN: přírodní památka. Celková výměra 0,0002 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Pramen minerální vody, geologický fenomén na území Zlínska.

Geologie, půdní poměry:  Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurská skupina). Horniny magurského flyše jsou zde zastoupeny račanskou jednotkou, a to zlínskými a belovežskými vrstvami. Jedná se o flyšové střídání jílovců a pískovců, většinou s převahou jílovcových souvrství. Flyšové horniny zde byly překryty pleistocenními a holocenními uloženinami. Převažují hnědé půdy a hnědé půdy kyselé, slabě oglejené, místy podzolované.

Přírodní památka Slanice pramen (5. 5. 2011)   Přírodní památka Slanice pramen (5. 5. 2011)

Přírodní památka Slanice pramen (5. 5. 2011)

 

Přírodní památka Slanice pramen (5. 5. 2011)

Hydrologické poměry: Povodí Slanického potoka, který je levostranným přítokem řeky Dřevnice spadající do povodí řeky Moravy. Celé území lze charakterizovat jako velmi chudé na podzemní vodu, což je znakem celých vnějších Karpat. Všeobecný nedostatek je dán dvěma hlavními důvody: jednak mnohonásobným střídáním flyšových pískovců a nepropustných jílovitých břidlic, což má za následek celkovou nízkou vodní jímavost, jednak intenzivním zvrásněním celého souvrství, což znemožňuje hromadění většího množství podzemních vod. Z uvedených důvodů lze oblast charakterizovat jako území s množstvím drobných pramenných zdrojů. Jejich vydatnost je většinou nepatrná.

Minerální pramen: Analýzou tohoto pramene bylo zjištěno, že voda je slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitano-chloridová sodná, se zvýšeným obsahem fluoridů a jodidů, hypotonická. Z hlediska jejího zatřídění mezi minerální vody je určující její vysoká celková mineralizace a zvýšený obsah fluoridů a jodidů. Obsah sirovodíku je zde nižší než 1 mg.l-1 a nedosahuje tak limitní hodnoty pro minerální vody (sirné).

Přírodní památka Slanice pramen (5. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Slanice pramen (5. 5. 2011)

Flóra a vegetace, fauna: Území není pro svou malou rozlohu botanicky ani zoologicky nijak významné.

Lesnictví: Pramen se nachází přímo na okraji listnatého lesa s převahou buku lesního. 

Management, ohrožení: Podle vyhlášky o zřízení zvláště chráněného území a plánu péče je třeba zamezit nežádoucí činnosti v ochranném pásmu (veškeré činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci pramene či změnu jeho vydatnosti, např. hnojení, používání chemických přípravků, změny vodního režimu). Pramen se nachází v zalesněném údolí Slanického potoka, v území rekreačního charakteru, kde končí rozptýlená obytná zástavba. Návštěvníky je příležitostně využíván k odběru minerální vody. V současné době se zde nepředpokládá možnost negativního ovlivnění kvality podzemní vody.


Literatura:

Girgel, M., Hrabec, J. & Šnajdara, P. (2008): Minerální prameny Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje 2008.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod v lokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Slanice pramen na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.


Aktualizováno 9. 9. 2018    Úvodní stránka Zpět