Přírodní památka U Petrůvky

Přírodní památka U Petrůvky (14. 5. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka U Petrůvky (14. 5. 2005)

Základní údaje: Přírodní památka U Petrůvky je situována v horní části údolního svahu na levém břehu levostranného přítoku potoka Horní Olšava, asi 0,5 km severně od obce Petrůvka mezi Luhačovicemi a Slavičínem. Nachází se v Luhačovické vrchovině v nadmořské výšce 395 až 445 m n. m. Katastrální území Petrůvka u Slavičína, okres Zlín, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou ONV Gottwaldov ze dne 16. 9. 1982 jako CHPV U Petrůvky, přehlášeno vyhláškou Okresního úřadu Zlín ze dne 1. 10. 1991. Evidenční kód ÚSOP: 764. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 2,2700 ha, rozloha vyhlášeného ochranného pásma (louka s lyžařským vlekem) 2,0844 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Krajinářsky a botanicky hodnotné území s výskytem vstavače kukačky (Orchis morio), modráska očkovaného (Phengaris teleius) a modráska bahenního (Phengaris nausithous).

Vstavač kukačka (Orchis morio) Přeslička obrovská (Equisetum telmateia)

Vstavač kukačka (Orchis morio)

 

Přeslička obrovská (Equisetum telmateia)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen zlínským souvrstvím račanské jednotky magurského flyše. Střídají se zde slínovce a vápnité, převážně glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (svrchní eocén). Půdním typem je kambizem typická, na podmáčených místech kambizem pseudoglejová.

Flóra a vegetace: Značně členité a svažité území lemované lesem a hrázemi, původně využívané jako extenzívní pastvina, s neobyčejně bohatou populací vstavače kukačka (Orchis morio). Tento vstavač patřil v minulosti na území celého státu k nejrozšířenějším vstavačovitým rostlinám. Osidloval sušší i mírně vlhké až vlhké louky, pastviny a křovinaté stráně v pahorkatinách a nižších polohách podhůří. V důsledku rozorávání, vysoušení nebo pohnojení luk, stejně tak jako v důsledku intenzívní pastvy, na mnohých lokalitách zcela vyhynul nebo se vyskytuje vzácně a zařadil se tak k silně ohroženým druhům naší květeny. Silně ohroženým druhem je i hlavinka horská (Traunsteinera globosa), která se v území vyskytuje vzácně, byl zde nalezen i vstavač bledý (Orchis pallens). Roztroušeně zde nacházíme jalovec obecný (Juniperus communis) a zvonek klubkatý (Campanula glomerata).

Přírodní památka U Petrůvky (14. 5. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka U Petrůvky (14. 5. 2005)

Na floristické skladbě se podílí převážně druhy mezofytních luk a sušších pastvin. Jako příklad lze uvést kopretinu bílou (Leucanthemum vulgare), zvonek rozkladitý (Campanula patula), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), šalvěj luční (Salvia pratensis), jetel luční (Trifolium pratense), len počistivý (Linum catharticum), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), kozí bradu východní (Tragopogon orientalis), rožec rolní (Cerastium arvense), máchelku srstnatou (Leontodon hispidus), třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) a jehlici trnitou (Ononis spinosa). Četné zastoupení mají různé druhy trav. Na podmáčených místech se daří přesličce obrovské (Equisetum telmateia). PP U Petrůvky se vyznačuje i množstvím rozptýlené zeleně. Kromě jalovce se na jejím druhovém složení podílí růže šípková (Rosa canina), hlohy (Crataegus spp.), babyka obecná (Acer campestre) a další.

Přírodní památka U Petrůvky - pohled z protilehlého svahu (14. 5. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka U Petrůvky - pohled z protilehlého svahu (14. 5. 2005)

Fauna: Podrobný zoologický průzkum lokality dosud nebyl proveden. Vyskytují se zde druhy motýlů charakteristické pro květnaté bělokarpatské louky, např. bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), modrásek nejmenší (Cupido minimus) a soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola), byl zde nalezen také vzácný škvor polokřídlý (Apterygida media). V okolí přírodní památky byl objeven vzácný čmelák klamavý (Bombus confusus) a také velmi vzácná samotářská včela Megachile ligniseca.

Přírodní památka U Petrůvky - severní část území (14. 5. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka U Petrůvky - severní část území (14. 5. 2005)

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení: Území bylo v minulosti negativně ovlivněno nejdříve intenzívní pastvou, potom pohnojením minerálními hnojivy a výstavbou lyžařského vleku, který však byl následně odstraněn. Od roku 1987 je lokalita pravidelně kosena a celkový stav populací chráněných druhů se velmi zlepšil.

Přírodní památka U Petrůvky - vyhlášené ochranné pásmo (14. 5. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka U Petrůvky - vyhlášené ochranné pásmo (14. 5. 2005)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Dvořáková, J., Ložek, V., Horsák, M. & Pechanec, V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. – Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 s. ISBN 978-80-87614-00-6.

Elsnerová, M., Krist, J., Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. - Acta museal., suppl., Zlín.

Gergelová, V. (2014): Druhové složení luk západního Slavičínska v kontextu okolních flyšových Karpat. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Holuša, J., Kočárek, P. & Koncička. O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Chvojka, P. (2008): Inventarizační průzkum chrostíků (Trichoptera) v PR Kútky a PP U Petrůvky a na dalších vybraných lokalitách v CHKO Bílé Karpaty. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP U Petrůvky. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bilých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains,  ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Macek, J. (2012): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2): 819–896.

Macek, J. (2013): Descriptions of larvae of Birka annulitarsis and B. cinereipes (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae). – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53(2): 815–819. ISSN 0374-1036.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 222.


Aktualizováno 10. 3. 2021 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět