Přírodní památka Slanice studna

Přírodní památka Slanice studna (5. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Slanice studna (5. 5. 2011)

Základní údaje: Přírodní památka Slanice studna představuje zdroj minerální vody v údolí Slanického potoka. Nachází se ve Zlínské vrchovině asi 1,0 km západně od kóty Tlustá hora (458 m) nad sídlištěm Podhoří ve Zlíně-Loukách. Studna je situována na levém břehu potoka v nadmořské výšce 260 m. Katastrální území Malenovice u Zlína. Vyhlášeno nařízením Rady města Zlína o zřízení a vymezení přírodních památek č. 14/2000 ze dne 20. 11. 2000 s účinnosti od 1. 1. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 5632. Kategorie IUCN: přírodní památka. Celková výměra 0,0002 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Pramen minerální vody, geologický fenomén na území Zlínska.

Geologie, půdní poměry:  Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurská skupina). Horniny magurského flyše jsou zde zastoupeny račanskou jednotkou, a to zlínskými a belovežskými vrstvami. Jedná se o flyšové střídání jílovců a pískovců, většinou s převahou jílovcových souvrství. Flyšové horniny zde byly překryty pleistocenními a holocenními uloženinami. Převažují hnědé půdy a hnědé půdy kyselé, slabě oglejené, místy podzolované.

Přírodní památka Slanice studna (5. 5. 2011)   Přírodní památka Slanice studna (20. 3. 2003)

Přírodní památka Slanice studna (5. 5. 2011)

 

Přírodní památka Slanice studna (20. 3. 2003)

Hydrologické poměry: Povodí Slanického potoka, který je levostranným přítokem řeky Dřevnice spadající do povodí řeky Moravy. Celé území lze charakterizovat jako velmi chudé na podzemní vodu, což je znakem celých vnějších Karpat. Všeobecný nedostatek je dán dvěma hlavními důvody: jednak mnohonásobným střídáním flyšových pískovců a nepropustných jílovitých břidlic, což má za následek celkovou nízkou vodní jímavost, jednak intenzivním zvrásněním celého souvrství, což znemožňuje hromadění většího množství podzemních vod. Z uvedených důvodů lze oblast charakterizovat jako území s množstvím drobných pramenných zdrojů. Jejich vydatnost je většinou nepatrná.

Minerální pramen: Podzemní voda z této studny je slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitano- chloridová sodná, se zvýšeným obsahem lithia a aniontů fluoridů a jodidů, hypotonická. Analýza vody ze studny potvrdila, že se jedná o vodu minerální pro její vysokou celkovou mineralizaci a zvýšený obsah iontů lithia, fluoridů a jodidů. Na rozdíl od ostatních chráněných minerálních pramenů na Zlínsku, např. nedaleké PP Slanice pramen, neobsahuje rozpuštěný sirovodík.

Flóra a vegetace, fauna: Území není pro svou malou rozlohu botanicky ani zoologicky nijak významné.

Lesnictví: Studna se nachází přímo na okraji listnatého lesa s převahou buku lesního.

Přírodní památka Slanice studna a PP Slanice pramen v pozadí (5. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Slanice studna a PP Slanice pramen v pozadí (5. 5. 2011)

Management, ohrožení: Podle vyhlášky o zřízení zvláště chráněného území a plánu péče je třeba zamezit nežádoucí činnosti v ochranném pásmu (veškeré činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci pramene či změnu jeho vydatnosti – např. hnojení, používání chemických přípravků, změny vodního režimu). Studna se nachází v zalesněném údolí Slanického potoka, v území rekreačního charakteru, kde končí rozptýlená obytná zástavba. Návštěvníky je příležitostně využívána k odběru minerální vody. V současné době se zde nepředpokládá možnost negativního ovlivnění kvality podzemní vody.


Literatura:

Čajková, N. (2014): Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Zlínského kraje. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Jakub Jirásek.

Girgel, M., Hrabec, J. & Šnajdara, P. (2008): Minerální prameny Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje 2008.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod v lokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KrÚ Zlín.


Aktualizováno 18. 12. 2018    Úvodní stránka Zpět