Přírodní rezervace Javorůvky

Přírodní rezervace Javorůvky (14. 6. 2003)

Přírodní rezervace Javorůvky (14. 6. 2003)

Základní údaje: Přírodní rezervaci Javorůvky tvoří svažitá louka z větší části obklopená lesními porosty, s bohatou rozptýlenou zelení. Terén je nerovný, členitý, s mnoha prameništi, značná část plochy je zamokřená. Nachází se v Chmelovské hornatině (okrsek Študlovská hornatina) na sz. úbočí vrcholu Královec (655,4 m n. m.) v nadmořské výšce 510 až 585 m n. m., asi 2,5 km jihovýchodně od Valašských Klobouk. Katastrální území Valašské Klobouky, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno 16. 9. 1982. Evidenční kód ÚSOP: 771. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/ druhy. Celková rozloha 5,2623 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Druhově bohatá bělokarpatská louka s mokřadní vegetací a výskytem několika druhů vstavačovitých.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen dílčí jednotkou bystrickou magurského flyše. V bystrických vrstvách zlínského souvrství převažují vápnité jílovce a slínovce (střední až pozdní eocén), sedimenty belovežského souvrství jsou charakteristické rudohnědými nevápnitými jílovci (spodní eocén až svrchní paleocén). Půdním typem je kambizem pseudoglejová, na části území kambizem typická.

Mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), PR Javorůvky (14. 6. 2003)   Páskovec dvojzubý (Cordulegaster bidentata), PR Javorůvky (14. 6. 2003)

Mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus),
PR Javorůvky (14. 6. 2003)

 

Páskovec dvojzubý (Cordulegaster bidentata),
PR Javorůvky (14. 6. 2003)

Flóra a vegetace: Vegetace tohoto území je velmi bohatá a různorodá, tvoří ji společenstva přepásaných mezofytních karpatských luk svazu Cynosurion (asociace Anthoxantho-Agrostietum) a společenstva vlhkých luk, mokřin a pramenišť svazu Calthion, v návaznosti na lesní porosty i některé druhy lesní. Zastoupena je řada prvků typických pro tyto biotopy v severní části Bílých Karpat se značným podílem vzácných a ohrožených druhů rostlin. K významným rostlinným druhům mezofytních až vlhkých luk na lokalitě patří vstavačovité, z nichž se zde vyskytuje hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Z dalších ohrožených a pozoruhodných druhů je to orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides), zvonek klubkatý (Campanula glomerata) a prvosenka vyšší (Primula elatior). K velmi vzácným rostlinám severní části Bílých Karpat patří bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) a mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus).

Z velkého množství dalších druhů charakteristických pro tyto biotopy jmenujme např. kopretinu bílou (Leucanthemum vulgare), zvonek rozkladitý (Campanula patula), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), šťovík kyselý (Rumex acetosa), ptačinec trávovitý (Stellaria graminea), rožec obecný (Cerastium holosteoides), jetel luční (Trifolium pratense), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), zběhovec lesní (Ajuga genevensis), toten lékařský (Sanguisorba officinalis), ocún jesenní (Colchicum autumnale), máchelku srstnatou (Leontodon hispidus), škardu bahenní (Crepis paludosa), bukvici lékařskou (Betonica officinalis) a kmín kořenný (Carum carvi). Velké zastoupení mají obecně rozšířené druhy trav.

Přírodní rezervace Javorůvky (14. 6. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Javorůvky (14. 6. 2003)

Na sušších místech nacházíme některé taxony s menšími nároky na půdní vlhkost, jako je černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), jetel horský (Trifolium montanum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), mochna nátržník (Potentilla erecta), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), šalvěj luční (Salvia pratensis), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), tužebník obecný (Filipendula vulgaris) a vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis). Na rozhraní s lesem vstupují do lučního porostu i některé druhy lesní jako česnáček lékařský (Alliaria petiolata), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), jarmanka obecná (Astrantia major), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), žindava evropská (Sanicula europaea) a mnohé další.

Na floristickém složení mokřadů se významně podílí tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), pcháč potoční (Cirsium rivulare), pcháč bahenní (Cirsium palustre), blatouch bahenní (Caltha palustris), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), přeslička bahenní (Equisetum palustre), bařička bahenní (Triglochin palustris), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), vzácná skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), sítina sivá (Juncus inflexus), několik druhů ostřic (Carex spp.), např. ostřice rusá (Carex flava) a ostřice ježatá (Carex echinata), kostival lékařský (Symphytum officinale) a další. Poměrně bohatou populaci vytváří prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a kruštík bahenní (Epipactis palustris). Na jedlích na okraji lesa roste jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis).

Mykologie: Přírodní rezervace Javorůvky je také významnou mykologickou lokalitou. Na nehnojené vlhké louce blízko lesa byla nalezena kriticky ohrožená voskovka příjemná (Porpolomopsis calyptriformis), která patří k nejvzácnějším makroskopickým houbám České republiky.

Fauna: Entomologicky významná lokalita, na loukách se z motýlů vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia), modrásek bahenní (Phengaris nausithous) a modrásek očkovaný (Phengaris teleius), v lesních lemech pak bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), z vážek byl zjištěn např. páskovec dvojzubý (Cordulegaster bidentata). Z obojživelníků byli v prameništích a mokřadech pozorováni čolek horský (Triturus alpestris) a mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla). PR Javorůvky (14. 6. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla). PR Javorůvky (14. 6. 2003)

Lesnictví: Lokalita je bezlesí, v okolí se nacházejí především jehličnaté lesy s převahou smrku ztepilého. Od roku 2012 propojuje přírodní rezervaci Javorůvky a přírodní památku Dobšena nestátní lesní rezervace Stráž, která představuje přírodě blízké lesní porosty o celkové výměře 4,7057 ha. Pozemky jsou převážně ve vlastnictví Pozemkového spolku KOSENKA při základní organizaci Českého svazu ochránců přírody KOSENKA ve Valašských Kloboukách. Zachovalá jedlobučina je chráněna v nedaleké první soukromé přírodní rezervaci Ščúrnica. Tento bělokarpatský les na Královci vykoupila od soukromého vlastníka a zachránila tak před vytěžením také ZO ČSOP KOSENKA.

Management, ohrožení: Původně jednosečná bělokarpatská louka byla v minulosti značně znehodnocena intenzívni pastvou, pohnojením části lokality a následnou absencí kosení i extenzívního vypásání. V letech 1981 až 2012 byla rezervace pravidelně kosena počátkem léta (převážně ručně) a její stav se za tu dobu výrazně zlepšil. Od roku 1999 byly vždy na podzim travnaté plochy v rezervaci dopásány stádem ovcí (30 až 40 ks) v období od září do října po dobu jednoho měsíce. Tradici kosení luk na Javorůvkách udržovala až do roku 2012 základní organizace ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky. Po té, co podstatná část rezervace přešla do rukou soukromého vlastníka (území je dále pronajímáno ekozemědělcům), se změnila se technologie údržby a objevují se pokusy o jiné priority jejího využití. Kolem rezervace se nachází několik rekreačních chat, k nimž vede přes chráněné území stezka. Na ní bylo vybudováno několik mostků přes protékající potok a přes mokřady.

Přírodní rezervace Javorůvky (29. 5. 2017)

Přírodní rezervace Javorůvky (29. 5. 2017)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bojková, J., Chvojka, P. et Komzák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Boža, P. (2008): Brouci (Coleoptera) lokality PR Javorůvky (k. ú. Valašské Klobouky). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Dvořák, D., Hrouda, P. [eds.] et al. (2020): Metodika druhové ochrany hub. – Brno: Masarykova univerzita. Výstup z projektu TAČR č. TITBMZP710 pro MŽP Praha, 80 s. + 3 přílohy (393 s.).

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. – Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Elsnerová M., Krist J., Trávníček D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Grüll, F. (1987): Chráněný přírodní výtvor Javorůvky. – Ms. Závěreč. zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Hájek, M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. – 4. Suppl. Sborníku Přír. klubu v Uherském Hradišti.

Hájek, M. et Hájková, P. (2001): Vzácné a zajímavé mechorosty rašelinišť a pramenišť Moravskoslovenského pomezí. – Bryonora, Praha, 28: 10–14.

Horsák, M., Kment, P. et Malenovský, I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 206-210.

Chvojka, P., Ježek, J. et Macek, J. (2006): Závěrečná zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vybraných skupin hmyzu (Trichoptera, Diptera: Psychodidae, Hymenoptera: Tenthredinoidea). – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Janík, M. (2013): Konec tradice na Javorůvkách. – Bílé – Biele Karpaty 2/2013, s. 5.

Járová, I., Fajmon, K., Vondřejc, T. E. et Žmolík, M. (2021): Plán péče o přírodní rezervaci Javorůvky na období 2021–2030. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I. et al. (2011): Plán péče o PR Javorůvky na období 2011–2020. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I., Kment, P. a kol. (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty, zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za rok 2000-2003 „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“. – 58/06 ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I. et Poková, H. [eds.] (2006): Obnova travních porostů regionální směsí. – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 104 pp.

Kment, P. (2007): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu ploštic (Hemiptera: Heteroptera) PR Javorůvky (k. ú. Valašské Klobouky). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Konvička, O., Boža, P. et Mantič, M. (2009): Faunistic records from the Czech republic – 271 (Staphylinidae, Phalacridae). – Klapalekiana, 45: 8.

Kučera, J., Váňa, J. et Hradílek, Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. Bryoflóra České republiky: aktualizace seznamu a červeného seznamu a stručná analýza. – Preslia 84(3): 813–850. ISSN 0032-7786.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 285.

Malenovský, I. (2007): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu křísi a mery (Hemiptera: Auchenorrhyncha, Psylloidea) PR Javorůvky (k. ú. Valašské Klobouky). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Malenovský, I. (2013): New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 98(2): 235-263.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. – Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Moravec, J. (2014): Rozhovor s Miroslavem Janíkem o trampských kořenech a cestě od luk k lesu. – Ochrana přírody 5/2014, ročník 69, Praha, AOPK ČR.

Moravec, J. (2015): Po nejsevernějším hřebeni Bílých Karpat. – Ochrana přírody 5/2015, ročník 70, Praha, AOPK ČR.

Ševčíková, H. et Antonín, V. (2020): Nový nález kriticky ohrožené voskovky příjemné – Porpolomopsis calyptriformis. – Mykologické Listy 146: 15‒22.

Těšitel, J. (2015): Využití poloparazitických rostlin při obnově a managementu travinných společenstev. – Zprávy České botanické společnosti, 50, Materiály 27, 51–61.

Tkáčiková, J., Dančák, M. et Fajmon, K. [eds.] (2015): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 2: 3–48.

Tlusták, V. (2000): Botanický inventarizační průzkum PR Javorůvky. – Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou; AOPK ČR.

Trávníček, D. (2019): Inventarizace MZCHÚ – PR Javorůvky – vodní hmyz. – Ms. Závěreč. zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Trávníček, R. (2000): Chráněná území ve Valašských Kloboukách. – In: Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. Valašské Klobouky: Městské muzeum, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, roč. 1, č. 1 (2000), s. 40–41.

Vincenecová, K. (2013): Botanický inventarizační průzkum lokality PR Javorůvky. – Ms. Závěreč. zpráva; depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Vincenecová, K. (2022): Botanický inventarizační průzkum PR Javorůvky. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Vít, D. et Konvička, O. (2019): Inventarizace MZCHÚ – PR Javorůvky – Fytofágní hmyz a epigeičtí predátoři. – Ms. Závěreč. zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Vít, D. et Konvička, O. (2019): Inventarizace MZCHÚ – PR Javorůvky – Saproxylický hmyz a epigeičtí predátoři. – Ms. Závěreč. zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.


Aktualizace 10. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět