Přírodní památka Pod Vrchy

Dubohabřina v přírodní památce Pod Vrchy (30. 4. 2015), foto © Zdeněk Podešva

Dubohabřina v přírodní památce Pod Vrchy (30. 4. 2015)

Základní údaje: Přírodní památka Pod Vrchy představuje smíšený les na severovýchodním svahu kóty Vrchy (461 m n. m.) na pravém údolním svahu Vláry. Nachází se v Chmeľovské hornatině (okrsek Bylnická kotlina) v nadmořské výšce 330 až 350 m n. m., asi 1,5 km jihovýchodně od obce Bohuslavice nad Vláří. Katastrální území Bohuslavice nad Vláří, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno 16. 9. 1982 jako chráněný přírodní výtvor Pod Vrchy. Evidenční kód ÚSOP: 777. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 1,2051 ha (podle aktuálního plánu péče). Mapy.cz.

Předmět ochrany: Nejbohatší lokalita sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) v okrese Zlín, která je současně jedinou lokalitou tohoto druhu v severní části CHKO Bílé Karpaty. Sněženka je v území hlavním předmětem ochrany. Díky velké oblibě, častému vyrývání a v neposlední řadě změně prostředí je ohroženým druhem květeny České republiky a kritický ohroženým druhem v okrese.

Sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)

 

Hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis)
PP Pod Vrchy (15. 4. 2006)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen dílčí jednotkou bystrickou magurské skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat, bystrickými vrstvami zlínského souvrství (paleocén, eocén). Střídají se zde vápnité jílovce, slínovce a glaukonitické pískovce. Půdním typem je kambizem typická, místy kambizem pseudoglejová.

Přírodní památka Pod Vrchy (30. 4. 2015), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Vrchy (30. 4. 2015)

Flóra a vegetace: Lesní porosty představují karpatskou dubohabřinu asociace Carici pilosae-Carpinetum s dobře vyvinutým a poměrně bohatým bylinným patrem. Převládají v něm druhy typické pro dubohabrové háje s četnými karpatskými prvky. Zvláště výrazný je jarní aspekt, kdy neolistěné koruny stromů propouštějí dostatek světla. Kromě sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) se zde vyskytuje např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), prvosenka vyšší (Primula elatior), hrachor jarní (Lathyrus vernus), kopytník evropský (Asarum europaeum), křivatec žlutý (Gagea lutea), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a ostřice chlupatá (Carex pilosa).

Přírodní památka Pod Vrchy (30. 4. 2015), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Vrchy (30. 4. 2015)

K časným jarním druhům se postupně přidává kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), strdivka nicí (Melica nutans), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a mnohé další.

Foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Vrchy (15. 4. 2006)

Ze zvláště chráněných druhů se na lokalitě dále vyskytuje lilie zlatohlavá (Lilium martagon), v některých částech území je dosti hojná a tvoří výraznou dominantu letního aspektu.

Fauna: Podrobný zoologický průzkum dosud nebyl proveden. Vhodné hnízdní podmínky zde nacházejí četné druhy ptactva, např. brhlík lesní (Sitta europaea), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), budníček menší (Phylloscopus collybita), holub hřivnáč (Columba palumbus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), strakapoud velký (Dendrocopos major), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), žluva hajní (Oriolus oriolus) aj.

Přírodní památka Pod Vrchy (30. 4. 2015), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Vrchy (30. 4. 2015)

Lesnictví: Lesní porost charakteru pařeziny stáří asi 80 let. Stromové patro je tvořeno především habrem obecným (Carpinus betulus), dále je zastoupen dub zimní (Quercus petraea), nepůvodní smrk ztepilý (Picea abies), vtroušeně se vyskytuje buk lesní (Fagus sylvatica), borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula) a lípa srdčitá (Tilia cordata).

Přírodní památka Pod Vrchy (30. 4. 2015), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Vrchy (30. 4. 2015)

Management, ohrožení: S ohledem na zabezpečení výskytu sněženky je způsob hospodaření stanoven s podmínkou zachování původního zastoupení dřevin, udržování zakmenění porostu a udržení charakteru pařeziny s odstraněním jehličnanů.

Přírodní památka Pod Vrchy (30. 4. 2015), foto © Zdeněk Podešva

Horní okraj přírodní památky Pod Vrchy (30. 4. 2015)


Literatura:

Ambrozková, M. (2018): Botanická inventarizace lokality PP Pod Vrchy. – Ms., 16 s. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Anonymus (2016): Plán péče o přírodní památku Pod Vrchy na období 2017–2026. – Ms., Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí nad Moravou; depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Elsnerová, M. (1995): Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín. – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Elsnerová, M. et Batoušek, P. (1984): Maloplošná chráněná území okresu Gottwaldov. – Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy, Gottwaldov.

Elsnerová M., Krist J., Trávníček D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Grüll, F. (1987): Inventarizační průzkum vegetačního krytu chráněného přírodního výtvoru Pod Vrchy. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Jagoš, B. (2015): Lesy v CHKO Bílé Karpaty. In: Ochrana přírody 6/2015.

Jagoš, B., Hromádka, M. et Konvička, O. (2007): Plán péče pro PP Pod vrchy na období 2007–2016. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty. 

Jongepier, J. et Jongepierová, I. (1999):  Botanický inventarizační průzkum. Přírodní památka Pod Vrchy, k. ú. Bohuslavice nad Vláří. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malenovský, I., Kment, P. et Konvička, O. [eds.] (2012): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Special issue 96(2): 1–933.

Pavelková, K. (2008): Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit. - Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: I. H. Tuf.

Staněk, S., Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 1: 1–198.

Štefánek, J. et Pechová, L. (2002): Výskyt obojživelníků v některých oblastech jihovýchodní Moravy v letech 1998–2002. – Středoškolská odborná činnost – biologie, absolventská práce, Gymnázium Uherské Hradiště, ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Tufová, J., Štrichelová, J., Pavelková, K., Tuf, I.H. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PP Pod Vrchy v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Vít, D. et Konvička, O. (2020): Inventarizace MZCHÚ – PP Pod Vrchy – Fytofágní hmyz a epigeičtí predátoři. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.


Aktualizováno 5. 12. 2021 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Zpět