Přírodní rezervace Jalovcová stráň

PR Jalovcová stráň u Nedašova (5. 6. 2003), foto © Zdeněk Podešva

PR Jalovcová stráň u Nedašova (5. 6. 2003)

Základní údaje: Přírodní rezervace Jalovcová stráň chrání výslunnou jalovcovou pastvinu s několika pěnovcovými prameništi v severovýchodní části Bílých Karpat. Je situována v Chmelovské hornatině (okrsek Vlárská hornatina) na úbočí vrchu Kaňúr (791,3 m n. m.) na mírných svazích s jižní až jihozápadní expozicí v nadmořské výšce 500 až 660 m n. m., asi 1,5 km východně od obce Nedašov na Valašskokloboucku. Katastrální území Nedašov, CHKO Bílé Karpaty. Území bylo vyhlášeno již v roce 1982 jako CHPV Jalovcová stráň o rozloze 8,6354 ha, v roce 1992 bylo přehlášeno do kategorie přírodní rezervace, k podstatnému rozšíření došlo Nařízením Správy CHKO Bílé Karpaty č. 1/2013 ze dne 1. 7. 2013. Evidenční kód ÚSOP: 767. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková rozloha 30,5362 ha, vyhlášené ochranné pásmo 4,1203 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Nejzachovalejší a nejrozsáhlejší jalovcová pastvina v Bílých Karpatech s bohatým porostem jalovce obecného (Juniperus communis), krajinářsky velmi hodnotné území, výskyt ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin.

Čertkus luční (Succisa pratensis), foto © Zdeněk Podešva Podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa) , foto © Zdeněk Podešva

Čertkus luční (Succisa pratensis)

Podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je tvořen kaumberským souvrstvím bělokarpatské jednotky magurského flyše s vrstvami rudohnědých jílovců (svrchní křída) a svodnickým souvrstvím s vápnitými jílovci (paleocén až svrchní křída). Na lokalitě je nacházejí menší lokální sesuvy. Půdním typem jsou kambizemě typické.

Flóra a vegetace: Výslunná stráň s jižní a jihozápadní expozicí je značně členitá, nerovná, s četnými pramennými vývěry. V horní části je ohraničena bukovým lesem, na spodním okraji vede polní cesta. Po celé ploše území se hojně vyskytuje jalovec obecný (Juniperus communis), který zde vytváří rozsáhlé, nepravidelné porosty. Tento typický průvodce suchých pastvin byl na Valašsku v minulosti poměrně hojně rozšířen, v posledních letech je však v důsledku pozemkových úprav a zalesňování na ústupu. Květena chráněného území je velmi rozmanitá. Střídají se zde společenstva suchých pastvin se společenstvy mokřadů s řadou ohrožených, chráněných a pro severovýchodní část Bílých Karpat významných rostlinných druhů. 

PR Jalovcová stráň u Nedašova (30. 5. 2001), foto © Zdeněk Podešva

PR Jalovcová stráň u Nedašova (30. 5. 2001)

Převládajícím typem vegetace jsou travinobylinná společenstva suchých luk a poháňkových pastvin blízká svazu Cynosurion. K významným zvláště chráněným a ohroženým druhům či druhům vyžadujícím pozornost patří podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), prvosenka jarní (Primula veris), ze vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač kukačka (Orchis morio), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Z dalších typických zástupců zde rostou např. černohlávek obecný (Prunella vulgaris), zběhovec lesní (Ajuga genevensis), mochna nátržník (Potentilla erecta), vítod chocholatý (Polygala comosa), vítod obecný (Polygala vulgaris), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), jetel luční (Trifolium pratense), jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon), světlík tuhý (Euphrasia stricta), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), kokrhel menší (Rhinanthus minor), len počistivý (Linum catharticum), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), řebříček obecný (Achillea millefolium), z trav např. tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), třeslice prostřední (Briza media) a srha laločnatá (Dactylis glomerata). Pouze maloplošně se na části území se nacházejí výchozy odvápněných pískovců s vegetací krátkostébelných porostů svazu Violion caninae. Porosty smilky tuhé (Nardus stricta) doprovází vřes obecný (Calluna vulgaris), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) a jiné, pro Bílé Karpaty vzácné druhy. Z lišejníků zde roste acidofilní druh malohubka růžová (Dibaeis baeomyces). 

Svahová prameniště a mokřady hostí vegetaci svazu Caricion davallianae, zejména v době květu je nápadný suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium). Vedle běžných druhů provázejících mokřady a prameniště je poměrně hojný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a kruštík bahenní (Epipactis palustris). Dále se zde vyskytují druhy z okruhu pampelišky bahenní (Taraxacum sect. Palustria), skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), čertkus luční (Succisa pratensis), bohaté je společenstvo mokřadních druhů ostřic, mimo jiné s ostřicí šupinoplodou (Carex lepidocarpa). V mechovém patře je významný výskyt dnes již vzácnějšího mechu krondlovky netíkovité (Fissidens adianthoides) a porostů parožnatek (Chara sp.).

PR Jalovcová stráň u Nedašova (30. 5. 2001), foto © Zdeněk Podešva

PR Jalovcová stráň u Nedašova (30. 5. 2001)

Fauna: Podrobný zoologický průzkum zde nebyl dosud proveden. V rámci projektu „Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO“ byl na lokalitě sledován polokřídlý hmyz (Hemiptera). Na jediném místě v Bílých Karpatech se zde vyskytuje ploštice kněžice jalovcová (Chlorochroa juniperina), vzácný a lokální druh vázaný na jalovce. Zajímavý je výskyt teplomilného panonského prvku klopušky Heterocapillus tigripes, která zde dosahuje severní hranice svého rozšíření na společném biotopu s boreomontánní ploštičkou Nithecus jacobaeae. Z dalších vzácnějších druhů zde byly nalezeny např. ploštička Macroplax preyssleri žijící na devaternících, klopušky Hoplomachus thunbergii a Strongylocoris leucocephalus a vzácná síťnatka Copium clavicorne. Z rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) zde žije např. saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens), z motýlů několik druhů modrásků.

Lesnictví: Chráněné území je vedeno jako bezlesí, nachází se však na okraji menšího lesního porostu.

Management, ohrožení: Přírodní rezervace Jalovcová stráň je území hodnotné nejen po stránce botanické, ale i po stránce ekologické a estetické. Vysoká krajinářská hodnota daná především bohatými porosty jalovců je svým způsobem v severní části Bílých Karpat a v celém zlínském kraji ojedinělá. Opuštění tradičních způsobů obhospodařování a ukončení extenzivní pastvy ovcí v 90. letech minulého stol. však mělo za následek postupné zarůstání lokality náletovými dřevinami a její celkovou degradaci. Proto byly následně započaty biotechnické zásahy zaměřené na postupnou likvidace náletů a prosvětlení přehoustlých skupin jalovců. V současné době je již lokalita pravidelně kosena a byla také obnovena extenzivní pastva ovcí.

Natura 2000: Území je v překryvu s evropsky významnou lokalitou Jalovcová (kód CZ0720454) v kontinentální biogeografické oblasti. Předmětem ochrany EVL je stanoviště 5130 – Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících. Nachází se v těsném sousedství další evropsky významné lokality Hrušová dolina (CZ0722199).

Přírodní rezervace Jalovcová stráň - pohled z úbočí vrcholu Cikán (5. 6. 2003). foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Jalovcová stráň - pohled z úbočí vrcholu Cikán (5. 6. 2003)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Vágner, A. (2009): Makromycety PR Jalovcová stráň. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Cícha, F. (2014): Celoplošné mapování biotopů na katastru Nedašov jako alternativa výsledků programu Natura 2000. – Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

Černý, M. (1999): Inventarizační průzkum vrtalek (Diptera) vybraných lokalit CHKO Bílé Karpaty. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Elsnerová, M., Krist, J. et Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. - Acta museal., suppl., Zlín.

Filippov, P. (2006): Botanický inventarizační průzkum PR Jalovcová stráň. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Grüll, F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Jalovcová stráň. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Hájek, M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. 4. Suppl. Sborníku Přír. klubu v Uherském Hradišti.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Holuša J. (2006): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě PR Jalovcová stráň (k. ú. Nedašov). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Holuša, J., Kočárek, P. et Konvička, O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Horsák, M., Kment, P. & Malenovský, I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. - Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 206-210.

Chobot, K. et Němec, M. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. Vol. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha, 828 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Járová, I., Fajmon, K., Vondřejc, T. E., Žmolík, M., Ambrozek, L. et Ohryzek, J. (2021): Plán péče o přírodní rezervaci Jalovcová stráň na období 2022–2031. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Ježek, J. (2007): Dvoukřídlí (Diptera: Psychodidae). Závěrečná zpráva. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (1995): Botanický inventarizační průzkum PR Jalovcová stráň. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. (1999): Rezervace Bílých Karpat – Nedašovské louky. – Bílé Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 3: 20–21.

Jongepierová, I. (2013): PR Jalovcová stráň rozšířena. In: Bílé - Biele Karpaty 2/2013, s. 14–15.

Jongepierová, I., Konvička, O., Frolová, E. et Němcová, Š. (2013): Plán péče o PR Jalovcová stráň na období 2012–2021. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kment, P. (2006): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu ploštic (Hemiptera: Heteroptera) PR Jalovcová Stráň (k. ú. Nedašov). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Kment, P. et Malenovský, I. (2004): Fauna ploštic, křísů a mer (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha et Psylloidea) CHKO Bílé Karpaty. - In: Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. ISBN 80-903329-1-9.

Kment, P. et Malenovský, I. (2004): Polokřídlý hmyz (Hemiptera): ploštice (Heteroptera) a křísi (Auchenorrhyncha).  - In: Mládek, J., Tajovský, K.  & Hejduk, S. (eds) (2004): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. Průběžná zpráva k projektu VaV/620/11/03 za rok 2004, Olomouc, s. 133–144.

Kolektiv autorů (2020): Oblastní plán rozvoje lesů. Přírodní lesní oblast 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy. Všeobecné údaje, platnost 2021–2040. – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž.

Konvička, J. et Konvička, O. (2019): Inventarizační průzkum fytofágního hmyzu a epigeických predátorů v PR Jalovcová stráň. – Záv. zpráva, depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Konvička, J. et Konvička, O. (2019): Inventarizační průzkum saproxylického hmyzu a epigeických predátorů v PR Jalovcova straň. –Záv. zpráva, depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Konvička, O. et Škorpík, M. (2007): Nález tesaříka Poecilium glabratum (Coleopera: Cerambycidae) po více než 60 letech. Record of Longhorn Beetle Poecilium glabratum (Coleopera: Cerambycidae) after more than 60 years. – Práce a studie muzea Beskyd č. 17, Přírodní vědy, s. 257.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele Bílé Karpaty. – Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malenovský, I. (2006): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu Křísi a mery (Hemiptera: Auchenorrhyncha, Psylloidea) PR Jalovcová stráň (k. ú. Nedašov). – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Malenovský, I. (2013): New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 98(2): 235-263.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Nápravníková, L. (2006): Průzkum a monitoring výskytu drobných zemních savců řádu hlodavců (Rodentia) v PR Jalovcová stráň. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Piro, Z. a kol. (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v ČR prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie“ za rok 2006. - Ms., depon. in ČSOP, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Spitzer, L. (2006): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu nočních motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PR Jalovcová stráň v CHKO Bílé Karpaty. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Škodová, J. (2019): Přírodní rezervace Jalovcová stráň. Inventarizační průzkum – Měkkýši. – Ms., záv. zpráva, depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994–1996. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty. 

Trávníček, R. (2001): Chráněná území na Závrší. – In: Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. Valašské Klobouky: Městské muzeum, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, roč. 2, č. 1/2001.

Vincenecová, K. (2019): Botanický inventarizační průzkum PR Jalovcová stráň – flóra. – Ms., záv. zpráva, depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.


Aktualizováno 8. 5. 2022 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět