Přírodní památka Pod lázněmi

Přírodní památka Pod lázněmi se nachází pod Malenovickým hradem (9. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod lázněmi se nachází pod Malenovickým hradem (9. 5. 2011)

Základní údaje: Přírodní památka Pod lázněmi představuje zdroj silně mineralizované vody. Tato kopaná studna leží 200 m SSZ od minerálního pramene „Sirnaté lázně“, asi 30 m jižně od mostku přes potok Baláš. Nachází se na jeho pravém břehu ve vzdálenosti asi 5 m, přímo pod Malenovickým hradem, v nadmořské výšce 208 m. Katastrální území Malenovice u Zlína. Vyhlášeno nařízením Rady města Zlína o zřízení a vymezení přírodních památek č. 14/2000 ze dne 20. 11. 2000 s účinnosti od 1. 1. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 5633. Kategorie IUCN: přírodní památka. Celková výměra 0,0002 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Pramen minerální vody, geologický fenomén na území Zlínska.

Geologie, půdní poměry:  Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurská skupina). Horniny magurského flyše jsou zde zastoupeny račanskou jednotkou, a to zlínskými a belovežskými vrstvami. Jedná se o flyšové střídání jílovců a pískovců, většinou s převahou jílovcových souvrství. Flyšové horniny zde byly překryty pleistocenními a holocenními uloženinami.

Přírodní památka Pod lázněmi - studna s minerální vodou v roce 2003   Přírodní památka Pod lázněmi - studna s minerální vodou v roce 2011

Studna s minerální vodou v roce 2003
(9. 12. 2003)

 

Studna v roce 2011
(9. 5. 2011)

Hydrologické poměry: Povodí potoka Baláš, který je levostranným přítokem řeky Dřevnice spadající do povodí řeky Moravy. Celé území lze charakterizovat jako velmi chudé na podzemní vodu, což je znakem celých vnějších Karpat. Všeobecný nedostatek je dán dvěma hlavními důvody: jednak mnohonásobným střídáním flyšových pískovců a nepropustných jílovitých břidlic, což má za následek celkovou nízkou vodní jímavost, jednak intenzivním zvrásněním celého souvrství, což znemožňuje hromadění většího množství podzemních vod. Z uvedených důvodů lze tuto oblast charakterizovat jako území s množstvím drobných pramenných zdrojů. Jejich vydatnost je většinou nepatrná.

Minerální pramen: Analýza minerální vody z tohoto pramene ukázala, že voda ze studny je slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitano-chloridová sodná, se zvýšeným obsahem lithia a aniontů fluoridů a jodidů, hypotonická. Pramen lze zatřídit mezi vody minerální zejména pro zvýšenou celkovou mineralizaci. Jeho charakter je obdobný jako u PP Sirnaté lázně s výjimkou nízkého obsahu sirovodíku.

Flóra a vegetace, fauna: Území není pro svou malou rozlohu botanicky ani zoologicky nijak významné.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení: Podle vyhlášky o zřízení zvláště chráněného území a plánu péče je třeba zamezit nežádoucí činnosti v ochranném pásmu (veškeré činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci pramene či změnu jeho vydatnosti – např. hnojení, používání chemických přípravků, změny vodního režimu). Studna pod bývalými sirnatými lázněmi je situována v blízkosti areálu zemědělského družstva a na něj navazujícího komplexu průmyslových budov. Se studnou bezprostředně sousedí pozemek, který byl v minulosti mimo jiné využíván jako pastvina pro ovce.


Literatura:

Čajková, N. (2014): Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Zlínského kraje. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Jakub Jirásek.

Girgel, M., Hrabec, J. & Šnajdara, P. (2008): Minerální prameny Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje 2008.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod v lokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Pod lázněmi na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.


Aktualizováno 18. 12. 2018    Úvodní stránka Zpět